-+=
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Гаалийн байгууллага

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ-2023 жилийн эцэс

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ-2024 оны эхний 4 сарын байдлаар 

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2023 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ТҮҮНИЙ ТАЙЛАН СУДАЛГАА №1  

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ТҮҮНИЙ ТАЙЛАН СУДАЛГАА №2

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ТҮҮНИЙ ТАЙЛАН СУДАЛГАА №3

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 2022 ОНД ХИЙГДСЭН ДОТООД АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 2023 ОНД ХИЙГДСЭН ДОТООД АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2022

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2023

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН-2022

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН-2023

АЛСЫН ХАРАА 2050 БИЕЛЭЛТ-2022

АЛСЫН ХАРАА 2050 БИЕЛЭЛТ-2023

Үйл ажиллагааны тайлан

Гаалийн байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээ, судалгааны тайлан

BUY NOW