-+=
                             ГААЛИЙН ГОРИМЫГ ХЯЛБАРЧЛАХ, УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ

 

1999 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр баталж,

2006 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон*

 

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэх)-ийн ивээл дор байгуулагдсан Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц (1973 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Киото хотноо үйлдсэн бөгөөд 1974 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон, цаашид “конвенц” гэх)-ийн Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд,

 

дараах зорилтод хүрэхийн тулд конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэж:

 

– Хэлэлцэн тохиролцогч Талуудад мөрдөж буй бөгөөд олон улсын худалдаа болон олон улсын бусад арилжаа солилцоонд саад учруулж болох гаалийн горим, практик ажиллагааны зөрүүг арилгах,

 

– гаалийн горим, практик ажиллагааг хөнгөвчлөх, хялбарчлах, уялдуулах зорилгоор олон улсын худалдаа, гаалийн албаны хэрэгцээ шаардлагыг хангах,

 

– гаалийн хяналтын зохих стандартыг баталгаажуулах;

 

– бизнес, захиргааны арга ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлттэй гааль зохицон ажиллах чадвартай байх нөхцөлийг хангах,

 

Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан конвенц нь мөн:

 

– тийнхүү хялбарчлах, уялдуулах ажлын тулгуур зарчмыг нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд заавал баримтлан ажиллана гэдгийг заах ёстой,

 

– гаалийн албанд тохиромжтой бөгөөд үр дүнтэй хяналтын аргад түшиглэсэн эрчимтэй үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх ёстой,

 

– мөн Зөвлөлийн нэн чухал зорилт болох гаалийн горим, практик ажиллагааг дээд зэрэгт хүртэл хялбарчлах, уялдуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, ингэснээр олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхөд чухал хувь нэмэр үзүүлнэ гэж үзэж,

 

дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов:

 

1 дүгээр зүйл

 

Конвенцийн удиртгал болон зүйлд түүний зүүлт I-д зааснаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулав.

 

2 дугаар зүйл

 

Конвенцийн хавсралт нь түүний зүүлт II-ын Ерөнхий хавсралт, зүүлт III-ын Тусгай хавсралтаар солигдов.

 

3 дугаар зүйл

 

  1. Конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч аливаа Тал түүний I болон II зүүлтийг оролцуулан энэ протоколыг дагаж мөрдөхөө дараах байдлаар илэрхийлж болно. Үүнд:

 

  • соёрхон батлахгүйгээр түүнд гарын үсэг зурж;

 

  • соёрхон батлахаар түүнд гарын үсэг зурсны дараа соёрхон баталсан тухай батламж жуух бичгээ хадгалуулахаар өгөх; эсхүл

 

  • түүнд нэгдэн орж.

 

  1. Протокол нь конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд Брюссель хотноо байрладаг Зөвлөлийн төв байранд гарын үсэг зурахад 2000 оны 6 дугаар сарын 30-ыг хүртэл нээлттэй байна. Түүнээс хойш түүнд нэгдэн ороход нээлттэй болно.

 

  1. Зүүлт I болон II-ыг оролцуулан энэ протокол нь Хэлэлцэн тохиролцогч дөчин Тал соёрхон батлахдаа тайлбар хийлгүйгээр түүнд гарын үсэг зурсан, эсхүл түүнийг соёрхон баталсан буюу түүнд нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулахаар өгснөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

 

  1. Хэлэлцэн тохиролцогч дөчин Тал 1 дэх заалтын дагуу энэ протоколыг дагаж мөрдөхөө илэрхийлсний дараа конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч аливаа Тал конвенцид оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн энэ протоколд нэгдэн орсноор хүлээн зөвшөөрнө. Хэлэлцэн тохиролцогч тийм Талын хувьд энэ протокол нь тухайн тал соёрхон батлахдаа тайлбар хийлгүйгээр уг протоколд гарын үсэг зурсан, эсхүл соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулахаар өгснөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

 

4 дүгээр зүйл

 

Конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч аливаа Тал энэ протоколыг дагаж мөрдөхөө илэрхийлэхдээ түүний зүүлт III-д оруулсан аль нэг тусгай хавсралт, эсхүл түүний аль нэг бүлгийг хүлээн зөвшөөрч болох бөгөөд тийнхүү хүлээн зөвшөөрсөн тухай болон тайлбар хийж буй практик зөвлөмжийн талаар Зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ.

 

5 дугаар зүйл

 

Энэ протокол хүчин төгөлдөр болсны дараа Зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Конвенцийг соёрхон баталсан буюу түүнд нэгдэн орсон тухай аливаа баримт бичгийг хүлээн авахгүй.

 

6 дугаар зүйл

 

Талуудын хоорондын харилцаанд энэ протокол зүүлтүүдийнхээ хамт конвенцийг орлоно.

 

7 дугаар зүйл

 

Зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ протоколын эх хадгалагч байх бөгөөд энэ протоколын зүүлт I-ийн 19 дүгээр зүйлд тусгасан үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

8 дугаар зүйл

 

Энэүү протокол нь конвенцийн Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд Брюссель хотноо байрладаг Зөвлөлийн төв байранд гарын үсэг зурахад 1999 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн нээлттэй байна.

 

9 дүгээр зүйл

 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дүрмийн 102 дугаар зүйлийн дагуу энэ протокол болон түүний зүүлтийг Зөвлөлийн Ерөнхий нарын бичгийн даргын хүсэлтээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын газар бүртгэнэ.

 

Дээрхийг гэрчилж дор гарын үсэг зурагсад зохих ёсоор эрх авч, энэ протоколд гарын үсэг зурав.

 

Энэ протоколыг нэг мянга есөн зуун ерөн есөн оны зургаадугаар сарын хорин зургааны өдөр Брюссель хотноо англи, франц хэлээр, эх бичвэрүүд нь адил хүчинтэй байхаар нэг эх хувь үйлдсэн бөгөөд түүнийг Зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хадгалж, түүний баталгаат хувийг энэ протоколын зүүлт I-ийн 8 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад заасан бүх нэгжид явуулна.

* Монгол Улс 2006.05.26-нд нэгдэн орсон

BUY NOW