-+=
ЖУРАМ ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/82 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ НӨХӨН БИЧИХ ЗААВАР” /2024.06.24-2024.07.24/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/82 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН "ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ ШАЛГАХ ЗААВАР" /2024.06.24-2024.07.24/

"ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ын төсөл /2024.06.12-2024.07.12/

“ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛУУЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ (2024.06.10-2024.07.11)

“БАРААНААС СОРЬЦ, ДЭЭЖ, ЗАГВАР АВАХ, МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ /2024.04.30-2024.05.30

"ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ"-ЫН ШИНЭЧИЛСЭН төсөл /2024.04.08-2024.05.08/

“Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тушаалын төсөл /Санал авах хугацаа 2024.04.04-2024.05.04/

“Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тушаалын төсөл /Санал авах хугацаа 2024.04.04-2024.05.04/

ТАТАЖ АВАХ

БАРАА УСТГАХ ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2023.04.17-05.17

ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)

ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ГАЗАР, ХОРООДООС ОЛГОЖ БАЙГАА "ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫГ ШИНЭЧИЛЖ, ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ, ИМПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ХУГАЦАА /2022.12.18/

ГААЛИЙН-ТУСГАЙ-БҮСИЙН-ГОРИМ-ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ-ЖУРАМ-/Санал авах хугацаа 2022.11.08-2022.12.08

"ТЭЭВЭРЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГАД ГААЛИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОХ ШАЛГУУР"-ыг шинэчлэн боловсруулсан төсөл /Санал авах хугацаа 2022.11.08-202212.08/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/282 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ/Санал авах хугацаа 2022.11.28-2022.12.28/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/223 ДУГААР ТУШААЛЫН НЭГДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭД ЗҮЙЛИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ /Санал авах хугацаа 2022.11.28-2022.12.28/

ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/276 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ. /санал авах хугацаа 2022.10.03 - 2022.11.03/

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭСЭНГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ 2022ОНЫ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН КОДЫГ УРЬДЧИЛАН ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ-МШХ ЖУРАМ ШИНЭ ТӨСӨЛ 2021.11.15

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А/276 ДУГААР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН ЖУРМУУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ.

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ЖУРАМ-Д ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ 2022 оны 4 сарын 1-ээс 5 сарын 1

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ - http://share.hiub.mn/download.htm?id=1uf7t6ioa7968eckqupj9uspv8татаж авах холбоос   

“ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ” 2022 оны 10 дугаар сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 20

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН “ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ” 2016 ОНЫ А/82 ДУГААР ТУШААЛЫН 4 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН “ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ НӨХӨН БИЧИХ ЗААВАР” 2022 оны 11 сарын 01-ээс 12 сарын 01

ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2022.11.14-12.14

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ төсөл 2024.03.15-2024.04.15

BUY NOW