-+=
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2.ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

3.АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

4.АМЬТНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

5.АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

6.БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

7.БАЯЖУУЛСАН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

8.ДОНОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

9.МАЛ, АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ

10.МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

11.МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ЭРГЭЛТЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

12.НЯЛХ, БАЛЧИР ХҮҮХДИЙН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

13.ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

14.ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

15.УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

16.ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

17.ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

18.ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

19.ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЗҮЙЛИЙН ГАДААД ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

20.ХУВИРГАСАН АМЬД ОРГАНИЗМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

21.ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

22.ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

23.СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

24.СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ” ХУУЛЬ

25.ТАРИМАЛ УРГАМАЛ, ҮР СОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

26.ТАМХИНЫ ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

27.ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

28.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ  ХУУЛЬ

29.ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ

30.ЗГ-ЫН 2003 ОНЫ 173 ДУГААР ТОГТООЛ “УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ”

BUY NOW