-+=
"ГЕГ-ЫН ДАРГЫН БАТАЛСАН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН АКТ"
ГарчигДугаарОн сар өдөр
1Журам батлах тухай /Хураагдсан бараа, тээврийн хэрэгслийг борлуулах журам/6602008.10.17
2Журам батлах тухай /6-р хавсралтаар батлагдсан "Гаалийн тусгай бүсийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"/6782008.10.22
3Журам батлах тухай /"Барааг хүлээн авахаас татгалзах горим хэрэгжүүлэх журам" - 1, "Бараа устгах горим хэрэгжүүлэх журам" - 2, "Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх горим хэрэгжүүлэх журам" - 3-р хавсралт/6802008.10.22
4Журам батлах тухай /"Барааг хүлээн авахаас татгалзах горим хэрэгжүүлэх журам" - 1, "Бараа устгах горим хэрэгжүүлэх журам" - 2, "Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг нэвтрүүлэх горим хэрэгжүүлэх журам" - 3-р хавсралт/6802008.10.22
5Журам батлах тухай /"Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"/6432008.10.15
6Журам батлах тухай /"Гаалийн хууль тогтоомжтой холбогдсон асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх журам"/7352008.11.11
7Журам батлах тухай /"Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн тэмдэглэгээ хэрэглэх журам"/7562008.11.28
8Журам батлах тухай /"Барааг улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг шилжүүлэн ачих гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар хавсралт/6792008.10.30
9Журам батлах тухай / "Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн болон зөрчихийг завдсан үйлдлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Мэдээлэл бүртгэх маягт"-ын загварыг 2 дугаар хавсралт/6182008.10.06
10Журам батлах тухай /"Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам"/5362008. 09.10
11Журам батлах /"Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"/298/41 ГЕГ/ОӨЕГ2009.06.18
12Журам батлах тухай /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам/3622009.07.30
13үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай /"Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Гаалийн төв болон салбар лабораторийн шинжилгээний хураамжийн хэмжээ"-г 2 дугаар хавсралт/А/1992013.09.26
14Журам батлах тухай /"Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам""-ыг 4 дүгээр, "Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 5 дугаар хавсралт/А/402016.02.24
15Журам батлах тухай /"Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих хяналтын тусгай журам"/А/812016.12.12
16Заавар батлах тухай /"Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын автомашин, суудлын автомашины кузовыг тодорхойлон ангилах заавар"/А/622016.11.29
17Журам батлах тухай /"Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт тавих, бүрдүүлэлт хийх журам"/А/802016.12.12
18Заавар батлах тухай /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн Үндсэн маягтыг 1 дүгээр, Нэмэлт маягтыг 2 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн хавсралт"-ыг 3 дугаар, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар"-ыг 4 дүгээр, "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг шалгах заавар"-ыг 5 дугаар хавсралт/А/822016.12.12
19Журам батлах тухай /"ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх, ТИР карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих журам"/А/792016.12.12
20Журам батлах тухай /"Барааг хилийн чанадад бүрмөсөн гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Барааг хилийн чанадад түр хугацаагаар гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Барааг хилийн чанадад боловсруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Барааг хилийн чанадад буцаан гаргах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 4 дүгээр хавсралт/А/412016.02.24
21Журам батлах тухай /"Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох журам"/А/52, А/148, А/123 ТЕГ, ГЕГ, ЦЕГ 2017.06.23
22Журам батлах тухай /"Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох журам"/А/149 2018.08.14
23Журамт батлах тухай /"Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр, "Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 3 дугаар, "Гаалийн баталгаат барилгын талбайн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 4 дүгээр, "Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг 5 дугаар хавсралт/А/276 2019.12.04
24Журам батлах тухай /"Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"-ыг Нэгдүгээр, "Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийн маягт"-ыг Хоёрдугаар хавсралт/А/223 2019.10.30
25Журам батлах тухай /"Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам"/А/281 2019.12.04
26Журам батлах тухай /"Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам"/А/282 2019.12.04
27Журамт батлах тухай /"Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам"/А/275 2019.12.04
28Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах /амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйл болон Идлэг шонхор/А/246 2019.11.01
29Гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай /Хилийн чанадад гаргах түүхий болон дулааны аргаар эсхүл, бүрэн боловсруулсан махны гаалийн бүрдүүлэлт/А/42 2020.02.19
30Журам батлах тухай /"Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлын стандартыг хангасан аж ахуйн нэгжид гаалийн итгэмжлэл олгох журам"/А/118 2021.03.17
31Журам батлах тухай /"Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам"/А/25 2022.02.09
32Шалгуур батлах тухай /"Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур"/А/338 2022.12.12
33Журам батлах тухай /"Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх журам"/А/344 2022.12.19
34Жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай /"Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт"/А/145 2022. 08.31
35Журам батлах тухай /"Гаалийн хяналтын бүсийн журам"/А/339 2022.12.12
36Журам батлах тухай /"Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам"/А/341 2022.12.14
37"Журам батлах тухай /"Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам"А/315 2023.05.16
BUY NOW