-+=
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮТЭЦ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Гаалийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загварыг боловсруулахдаа ажлын хийдэл, давхардлыг тодорхойлж, байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох ажлын урсгал үндэслэн дор дурдсан үндсэн үүрэг, чиг үүрэг бүхий  16 гаалийн газар, 3 гаалийн хороодын бүтцийн зураглалыг гаргасан.

Зураг. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн зураглал

BUY NOW