-+=
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮТЭЦ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Гаалийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загварыг боловсруулахдаа ажлын хийдэл, давхардлыг тодорхойлж, байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох ажлын урсгалп үндэслэн дор дурдсан үндсэн үүрэг, чиг үүрэг бүхий 16 зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, 8 дэргэдэх байгууллага, 18 харьяа гааалийн газар, хороодын бүтцийн зураглалыг гаргасан.

Зураг. Гаалийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн зураглал

BUY NOW
mn