Нүүр хуудас    Асуулт хариулт    Холбоо барих
"Гадаад Худалдааны Барааны Статистик Мэдээлэл"

Хэрэглэгч Та Монгол улсын гадаад худалдааны барааны статистикийн мэдээллийг авах боломжтой болло.
Эмхэтгэл нь 12 хавсралтаар, хагас жил болон жилийн дүнгээр 13 хавсралтаар гардаг.

Та эндээс экспорт, импорт, нийт бараа эргэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг;
мөн экспорт, импортын гол нэрийн барааны мэдээллийг улсаар;
худалдааны гол түнш орнуудтай хийсэн худалдааг гол бараагаар, түүнчлэн зээл, тусламж, хөрөнгө оруулалтын импортын барааны мэдээллийг гарал үүслийн улсаар;
хагас жил болон жилийн дүнгээр экспорт, импортын барааны үнэ, тоо хэмжээний индекс болон худалдааны нөхцлийн индексийг авч болно.


НҮБ-аас гаргасан зөвлөмжид тулгуурлан боловсруулсан үндэсний аргачлалын дагуу импортын барааны мэдээллийг барааны гарал үүслийн улсаар, экспортын барааны мэдээллийг барааг хүлээн авагч улсаар тооцож байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
2012 он

© since 2006 -2021 All rights reserved.
Administration area best viewed with resolution at least 1024x768