mn GB
Mobile menu

ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллах, холбогдох хууль, журмын дагуу сэлгэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх асуудлыг олон нийтэд явуулах,

Хагас жилийн байдлаар тус хэлтсээс сэлгэн ажиллуулахтай холбогдуулан нийт 8 удаагийн судалгааг гаргаж 456 гаалийн улсын байцаагч нарыг хамруулснаас нийт 334 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан. /давхардсан тоогоор/ Үүнд:

- Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт- 80

- Буянт-Ухаа дахь гаалийн газарт-20

- Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газарт-10

- Дорнод аймаг дахь гаалийн газарт-25

- Гашуунсухайт дахь гаалийн газарт-20

- Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар -40

- Шивээхүрэн дэх гаалийн газарт-25

- Замын-Үүд дэх гаалийн газарт-30

- Орхон аймаг дахь гаалийн газарт-10

- Говь-Алтай аймгийн Бургастай дахь гаалийн хороо-10

- Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газарт-5

- Ховд-аймгийн Булган дахь гаалийн газарт-2

- Увс аймаг дахь гаалийн газарт- 5

- Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газарт-12

- Сайншанд дахь гаалийн газарт-10

- Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо-1 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан.

Нийт системийн хэмжээнд ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагч нараас нас, хүйс, гэрийн бүлийн байдал, хамаарал бүхий этгээд /садан, төрөл/, боловсрол, гаалийн байгууллагаас мөнгөн дэмжлэг, орон сууц авч байсан эсэх зэрэг судалгаа, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа чөлөөний хугацаа дууссан талаархи судалгааг хэрхэн бөглөж ирүүлэх талаар харьяа гаалийн газар, хороодод заавар, зөвлөгөө чиглэл өгч, судалгааны маягтуудыг Cerp дээр байршуулан танилцуулсан.

Хагас жилийн байдлаар 1, 2 дугаар улирлын өвчлөл болон чөлөө авсан хүмүүсийн судалгааг гарган авахад өвчтэй-192, чөлөөтэй- 92 гэсэн судалгааг Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтэст нэгтгэн хүргүүлсэн.

Мөн Гаалийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны судалгааг сар бүр шилэн дансанд байршуулсан. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай /хүүхэд нь саажилттай, төрсөн эх нь цус харвалттай ухаангүй хэвтэрт байдаг учраас асрах хүнгүй гэх мэт/ нийт 5 гаалийн улсын байцаагч нарын асуудлыг судлан үзэж, удирдлагад танилцуулан УБГГ, БУГГ, УХШИГГазруудад сэлгэн ажиллуулсан.

Гаалийн байгууллагын үнэлэмжийг дээшлүүлэх, хууль, тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааны онцлогийг олон нийтэд сурталчлах, хүний нөөцийн судалгааг тухай бүрт гаргаж, удирдлагад танилцуулах, холбогдох асуудлыг танилцуулах, холбогдох асуудлыг шийдвэрлүүлэх,

Гаалийн тухай хуулийн шинэчилсэн төсөлд 2-3 удаа ажлын хэсэгт саналаа хүргүүлсэн.

Мөн Төрийн захиргааны удирдлагын газарт "Гаалийн улсын байцаагчийн сэлгэн ажиллах журам"-ын төсөлд нийт 9 саналыг дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.

Системийн хэмжээнд нийт 1115 гаалийн ажилтнуудын хувийн мэдээллийн талаарх нэгдсэн судалгааг үнэн зөв бодиттой гаргуулан авч, хүний нөөцийн програмд оруулсан. Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар, Замын-Үүд дэх гаалийн газар, Буянт-Ухаа дахь гаалийн газруудаас орон тоо дутуу ажиллаж буй харьяа гаалийн газар, хороодын хүний нөөцийн асуудлыг нөхөх зорилгоор 200 /давхардсан/ гаруй гаалийн ажилтнуудыг судалгаанд хамруулснаас 150 гаалийн улсын байцаагч нарыг харьяа гаалийн газар, хороод уруу сэлгэн ажиллуулсан.

Эхний хагас жилийн байдлаар Б ангилалын 342 тушаал, А ангилалын 138 тушаалыг тус тус батлан гаргасан. Үүнээс Б ангилалын тушаалыг дараах байдлаар ангилан авч үзвэл:

 1. Буцалтгүй тусламж, тэтгэмж олгох -7
  Нийт 7 ажилтанд 28 295 579 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг тус тус олгосон.
 2. Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай-132
  Нийт тушаалаар 334 /давхардсан тоогоор/ажилтныг ажлаас чөлөөлж, /сэлгэн ажиллуулах/ ажилд томилон ажиллуулсан.
 3. Ажилд томилох тухай-62
  Уг тушаалаар хүүхэд асрах чөлөө болон бусад чөлөөний хугацаагаа дуусган эргэн ажилдаа орох хүсэлт гаргасан /шинээр/ 61 хүнийг ажилд томилсон.
 4. Гаалийн улсын байцаагчийн эрх олгох тухай-10
  Нийт 15 хүнд ГУБ-ийн эрх олгож, 1 ажилтны эрхийг сэргээж ажилд томилсон.
 5. Шагнах тухай-3
  Энэхүү тушаалаар нийт 14 ажилтныг баярын бичиг, мөнгөн шагналаар шагнасан.
 6. Хүүхэд асрах чөлөө олгох, чөлөөний хугацааг сунгах тухай-19
  Нийт 12 ажилтанд хүүхэд асрах чөлөө олгож, 7 ажилтны чөлөөг сунгасан.
 7. Цалинтай болон цалингүй чөлөө олгох тухай-33
  Нийт 32 ажилтанд цалинтай болон цалингүй чөлөө олгосон.
 8. Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай- 2
  Уг тушаалаар нийт 2 ГУБ –д мэргэшлийн нэмэгдэл олгосон.
 9. Ажлаас чөлөөлөх тухай -23
  Нийт 23 ажилтан өөрийнхөө хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн болон өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон.
 10. Ажлаас түр чөлөөлөх тухай-5
  Энэ тушаалаар 5 ГУБ удаан хугацаагаар биеэ эмчлүүлэх болон сургалтад хамрагдахаар үүрэгт ажлаасаа түр чөлөөлөгдсөн.
 11. Ажлаас түр чөлөөлж, ажилд түр томилох тухай-1
  1 ГУБ түр тушаалаар сэлгэн ажилласан.
 12. Ажилд түр томилох тухай-10
 13. Албан тушаал бууруулах тухай-1
 14. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай-4
 15. Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай-4
 16. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай-2
 17. Дэмжлэг үзүүлэх тухай-1
 18. Албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх тухай-1
 19. Цалин нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай-3
 20. Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай-9
 21. Тогтоол хэрэгжүүлэх тухай-3
 22. Хувийн тэмдэг хүчингүй болгох-1
 23. Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай-2
 24. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай-1
 25. Ажлаас чөлөөлж, ГЕГ-ын мэдэлд шилжүүлэх тухай-1
 26. Илүү цагийн нэмэгдэл олгох тухай-1
 27. Цолны нэмэгдлийг хэвээр хадгалах тухай-1

А ангилалын тушаалыг дараах байдлаар ангилан авч үзвэл:

 1. Ажлын хэсэг байгуулах тухай-15
 2. Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай-1
 3. Уулзалт, сургалтад оролцуулах тухай-29
 4. Гаалийн итгэмжлэл олгох тухай-6
 5. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрх олгох, сургалт зохион байгуулах тухай-2
 6. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг сунгах, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай-7
 7. Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагааг хүчингүй болгох тухай-1
 8. Гаалийн итгэмжлэлийн хугацаа сунгах тухай-5
 9. Зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах тухай-21
 10. Комисс томилох тухай-11
 11. Төлөвлөгөө батлах тухай-1
 12. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-8
 13. Хөрөнгө гаргах, бүртгэх, шилжүүлэх, данснаас хасах тухай-5
 14. Зардлын төсөв батлах-1
 15. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцох-1
 16. Комиссын дарга томилох-1
 17. Гаалийн хяналтын бүсийн хэмжээг тогтоох -2
 18. Улсын төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарь батлах, түүний гүйцэтгэлийг зохион байгуулах тухай -2
 19. Уртасгасан цагаар ажиллуулах тухай-1
 20. Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай-4
 21. ГУБ-ийн эрх олгох сургалт зохион байгуулах тухай-1
 22. Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийн нэрийг шилжүүлэх тухай-1
 23. Гаалийн цом тэмцээн зохион байгуулах тухай-1
 24. Ажил үүрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай-1
 25. УБГГ, БУГГ,УХШИГГ,Горхи Мэлхий хадны амралтын газрын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын үр дүнгээр өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажил сайжруулах тухай-4
 26. Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай-1
 27. Журам батлах тухай-2
 28. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай-2
 29. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай-1