mn GB
Mobile menu

ГАДААД ХУДАЛДАА, ГААЛИЙН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦЛОГЧДОД ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТӨЛВИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

Untitled-1 copy

Гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналтын зарчим нь үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах болон гадаад худалдааг хөнгөвчлөх үүргийг тэнцвэртэйгээр хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.


Эрсдэлийн удирдлага нь мэдээллийг цуглуулж, боловсруулсны үндсэн дээр дүн шинжилгээ хийж, хууль бус үйлдлийг онилж, улмаар гаалийн байгууллагын хязгаарлагдмал нөөц бололцоог зөв, оновчтой хуваарилах боломжийг бүрдүүлдэг ач холбогдолтой.
Бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэхдээ гаалийн улсын байцаагч 100 хувь шалгадаг байсан бол гаалийн хяналтын шинэ зарчмаар зөвхөн эрсдэлтэй байж болзошгүй бараа, тээврийн хэрэгслийг онилж шалгалтад хамруулах юм. Ингэснээр хууль ёсны гадаад худалдааг чөлөөтэй нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ.

Гаалийн хууль тогтоомжийг нээлттэй ил тод болгож, мэдээлэл, зөвлөгөө авах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч, албан тушаалтны шийдвэрийг давж заалдах, гомдол гаргах журмыг хүндэтгэн хэрэгжүүлнэ.

Гаалийн хяналтад мэдээллийн технологийг ашиглаж, эрсдэлийн удирдлагын систем дэх мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр бараа, тээврийн хэрэгсэлд хийх гаалийн шалгалтын төрлийг улаан, улбар шар, ногоон төлвөөр илэрхийлж байна.


Улаан төлвөөр гаалийн бичиг баримтын болон бараанд шалгалт хийх, улбар шар төлвөөр бичиг баримтын шалгалт хийхийг илэрхийлэх бол ногоон төлөвт бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгалтад хамруулахгүйгээр эзэнд нь олгох үйл ажиллагаа явагдана гэсэн үг юм.

Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж хяналтын төлвийг ашиглаж байгаа нь аль болох худалдааг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн арга хэмжээ бөгөөд, гадаад худалдаа эрхлэгчдээс ихээхэн хамаарна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв таны хууль сахилтын түвшин өндөр байж, хууль бус үйл ажиллагаанд холбогдоогүй бол таны хөнгөлөлт эдлэх боломж төдий хэмжээгээр нэмэгдэх ба хяналтын улбар шар, ногоон төлөвт сонгогдох магадлал өндөр байна гэсэн үг, харин гаалийн тухай хууль болоод Монгол улсын бусад хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн актуудыг зөрчиж, тэдгээр нь нотлогдож эрсдэлийн санд бүртгэгдсэн тохиолдолд аль болох хяналтын улаан төлөвт сонгогдох магадлал өндөр байж гаалийн бүхий л шалгалтад хамрагдана гэж ойлгох хэрэгтэй юм.

Гаалийн байгууллагаас гааль, бизнесийн түншлэлийг улам хөгжүүлэн, гадаад худалдааны орчинд гарч байгаа өөрчлөлт, шинэчлэлтийг үйл ажиллагаандаа тусган гадаад худалдааг боломжтой бүх нөхцлөөр хөнгөвчлөхөд анхаарч ажиллах бөгөөд харин гадаад худалдаа, гаалийн харилцаанд оролцогчдын зүгээс гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж, хууль бус үйлдлийн эсрэг хамтдаа тэмцэж, сайн дураараа хуулиа сахих шаардлагатай байна.