mn GB
Mobile menu

САНАЛ ӨГӨХ

Журмын нэр Вебсайтад байршуулсан өдөр Санал авч дуусах өдөр Татах
1 Гаалийн итгэмжлэл олгож журмын төсөл 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр 2018 оны 07 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
2 Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын төсөл 2018 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдөр 2018 оны 08 дүгээр сарын 15-ны өдөр Татах
3 Хураагдсан болон улсын орлого болгосон барааг бүртгэх, борлуулах, шилжүүлэх, устгах журам 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
4 Барааг хилийн чанадад боловсруулах горим хэрэгжүүлэх журам 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
5 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимыг хэрэгжүүлэх журам 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
6 Гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
7 Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
8 Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ны өдөр Татах
9 Гаалийн хяналтын бүсийн журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
10 Гаалийн баталгаат агуулахын горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
11 Гаалийн баталгаат барилгын талбайн горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
12 Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
13 Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
14 Татваргүй барааны дэлгүүрийн горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
15 Бараанаас сорьц, дээж, загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
16 Лабораторийн шинжилгээнд хамрагдах сорьц, дээж, загвар 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Татах
17 Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр Татах
18 Тушаалын төсөл А82-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Татах
19 Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх журам 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Татах
20 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих нийтлэг журам 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Татах
21 Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Татах
22 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Татах
22 Манифестын журам 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Татах
23 Гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас /Маягт №2/-ыг цахимаар нөхөн бичих зааварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай журмын төсөл 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Татах
24

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-д оруулах үндэсний кодын нэмэлт, өөрчлөлт

2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр 2019 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Татах
25

Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр  Татах
26

 Үндэсний кодын нэмэлт, өөрчлөлтийн тушаалын төсөл

2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Татах 
27

1.Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим хэрэгжүүлэх журам

2.Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах  горим хэрэгжүүлэх журам

3.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт  түр хугацаагаар оруулах  горим хэрэгжүүлэх журам

4.Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт  боловсруулах горимыг хэрэгжүүлэх журам

5.Барааг   гаалийн   нутаг   дэвсгэрт   буцааноруулах горим  хэрэгжүүлэх журам

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

Татах

Татах2

Татах3

Татах4

Татах5

28

 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журам

2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр

2019 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр

Татах 
29

 Гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

2020 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр

 

2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

 

Татах
30

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн

гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим

үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр

 

2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

 

Татах

 

31

 

“Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”

2020 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр  2020 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр  Татах

32

 

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд    гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”

 

2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр  2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр  Татах