mn GB
Mobile menu

САНАЛ ӨГӨХ

Журмын нэр Вебсайтад байршуулсан өдөр Санал авч дуусах өдөр Татах
         
1

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн

гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим

үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр

 

2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

 

Татах

 

2

 

“Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”

2020 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр  2020 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр  Татах

3

 “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд    гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”

2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр  2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр  Татах

 4

Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журамд нэмэлт оруулах тухай

2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр  2020 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр  Татах