Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол

Д/ДТогтоолын нэрХавсралтын нэрДугаарБатлагдсан огнооНэмэлт, өөрчлөлт орсон тогтоолын дугаар, огноо
Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухайИмпортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай№3322015.08.17
1.Журам батлах тухайТөрийн захиргааны албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах энэ талаар төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах№971995.06.14
2.Хэлэлцээр батлах тухай (ОХУ)Оросын Холбооны Улстай Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай№331993.02.26
3.Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах ажлыг зохицуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"Захиргааны урмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах нийтлэг журам"№1311995.07.22
4.Жагсаалт батлах тухай (ховор ургамлын жагсаалт)Ховор ургамлын жагсаалтыг хавсралтын ёсоор баталсугай.№1451995.08.25
5.Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт батлах тухайТүүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалтыг нэгдүгээр, улсын хилээр түр гаргах шаардлага гарвал түүнийг Засгийн газрын зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж байвал зохих түүх,соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт№2411995.12.231998.07.22 №126
2000.11.15 №175
2002.06.10 №118
2003.05.21 №124
2004.05.05 №175
2005.05.31 №116
2006.06.28 №144
2008.03.19 №103
2010.04.28 №103
2011.12.28 №373
2012.02.29 №58
2012.04.04 №105
2013.06.26 №227
6.Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах ажлыг зохицуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухайЗахиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах нийтлэг журам№1311995.07.22
7.Жагсаалт батлах тухай /1995.08.25-ны №153/Ховор ургамлын жагсаалт№1531995.08.25
8.Жагсаалт батлах тухайХовор ургамлын жагсаалтын хавсралтын жагсаалт№1451995.08.25
9.Журам батлах тухай “төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам””Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам”№2181995.11.22
10.Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт батлах тухайТүүх соёлын хосгүй дурсгалт зүйлийн жагсаалт№2411995.12.23
11.Хилийн зарим боомтыг олон улсын боомт болгох тухайСайншанд хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нөөц буудал болгох тухай№581996.03.13
12.Хэлэлцээр батлах тухайУнгар Улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№1541996.07.022010.05.05 №106
13.Мэдээлэл сурталчилгааны мэдээллийн цаг ажлыг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай."МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ"№2651996.10.25
14.Журам батлах тухайГУБ-ийн албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”, “ГУБ-д төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам№1531997.06.25
15.Хэлэлцээр батлах тухайАНУ-тай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№611997.03.05
16.Хэлэлцээр батлах тухайПольш Улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№1501997.06.25
17.Захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах тухайТөрийн захиргааны албан хаагчийн тухай№2531997.12.24
18.Бичигтзүүн хатавчийн боомтыг байнгын ажиллагаатай болгох тухайБичигт боомт№2491997.12.24
19.Хэлэлцээр батлах тухайКазахстан Улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№971998.06.17
20.Меморандум батлах тухайИх Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын меморандум№1631998.08.26
21.Журам батлах тухайТөрийн албан хаагчийн улсын мэдээллийн төв санг бүрдүүлэх журам№2291998.12.09
22.Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр батлах тухай“Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр”№961999.06.16
23.Журам батлах тухай- Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах зөвшөөрөл олгох журам
- Озон задалдаг бодисыг импортлох, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл олгох маягт
№1041999.06.23
24.Хэлэлцээр батлах тухайТурк улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№2041999.12.08
25.Тусгай татвар ногдуулах тухайЯмаа, ишигний боловсруулаагүй арьсны ширхэг тутамд 1500 төгрөгийн тусгай татвар ногдуулсугай. №182000.02.02
26.Хэлэлцээр батлах тухайБолгар Улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай.№1432000.07.14
27.Онцгой албан татварын тэмдгийн тухайОнцгой албан татварын тэмдгийн тодорхойлолтыг 1 дүгээр хавсралт, загварыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. №82001.01.17
28.Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон лицензтэй нэвтрүүлэх барааны кодлосон жагсаалт, журам батлах тухайХориглосон болон лицензтэй нэвтрүүлэх барааны кодлосон жагсаалт№542001.03.14№149, 2008.04.23
29.Журам батлах тухай“Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”№1342001.06.20
30.Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны кодлосон жагсаалт№542001.06.29
31.Конвенци хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай- ТИР конвенцийн хүрээнд барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гаалийн бүрдүүлэлт хийх, хяналт тавих байгууллагын жагсаалт
- ТИР конвенцийн хүрээнд барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэхэд Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх гаалийн байгууллагуудын жагсаалт
№862002.05.08
32.Хилийн боомтуудын талаар баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай.Хилийн боомтод зөвхөн хил хамгаалах байгууллагын шалган нэвтрүүлэх алба, хилийн эрүүл ахуй, халдвар судлалын чиглэлийн алба, гаалийн байгууллагыг ажиллуулах тухай№1082002.06.03
33.Тохирлын баталгаатай бүтээгдээхүүн хилээр нэвтрүүлэх журамХилээр нэвтрүүлэх журам№2222002.10.14
34.Хилийн боомтуудын талаар баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухайҮйл ажиллагааны чиглэл№2122002.10.22
35.Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай- Улсын хилээр лицензтэй нэвтрүүлэх кодлосон барааны жагсаалт
- Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам
№2192002.10.25
37.Хил гаалийн хяналтын тухай.Баян-Өлгий аймгийн ниёэх онгоцны буудалд хил, гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх тухай№512003.03.05
38.Хэлэлцээр батлах тухайУкраин Улстай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№642003.03.19
39.Конвенци хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухайСтанбулын конвенцийн хүрээнд барааг Монгол улсын хилээр түр хугацаагаар оруулах эрх бүхий гаалийн байгууллагын жагсаалт№1452003.06.12
40.Жагсаалт, журам батлах тухай- Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын жагсаалт
- Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналт, шалгалт хийх журам
- Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын гэрчилгээ олгох журам
№1732003.07.15
41.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай- Шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын жагсаалт
- Шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг ашиглах байгууллагын жагсаалт
- Шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг ашиглах журам
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд болон бэлтгэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг хадгалах, устгах журам
№1962003.08.27
42.Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухайТохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журам№2222003.10.14
43.Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл журмын тухайТөрийн албан хаагид тусламж олгох нөхцөл, журмын тухай Засгийн газрын 112 дугаар тогтоол№1122004.05.05
44.Хэлэлцээр батлах тухайКиргиз улстай Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах тухай№1792004.08.05
45.Жагсаалт батлах тухай (үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж)/Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл/ жагсаалт№1932005.09.14
46.Журам батлах тухай (согтууруулах ундаа)"Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам"№2382005.11.30
47.Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухайТохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт№1272005.06.14
48.Хэлэлцээр батлах тухай (ОХУ боловсролын диплом)Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг, эрдмийн цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай№692006.04.05
49.Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах тухай.Химийн хорт болон аюултай бодисыг Монгол Улсын улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын жагсаалтыг дор дурдсанаар баталсугай:№2962006.12.19№65 2006.03.20
№203 2008.08.18
Нэмэлт: Өмнөговь болон Гашуунсухайт
50.Жагсаалт, дүрэм батлах тухай- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох, экспортлоход улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх хилийн боомтын жагсаалт
- Пиротехникийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглах дүрэм
№1492006.06.28№66, 2007.03.20
№80, 2010.03.31
51.Жагсаалт батлах тухай (хориглосон болон хязгаарласан химийн бодис)Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт, Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт№952007.04.112010.07.14 №192
2011.06.08 №176
2012.12.01 №145
52.Суудлын автомашины талаар авах зарим арга хэмжээний тухай.“Албан тушаалын болон албан ажлын суудлын автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”№3492007.12.26
53.Иргэний нисэхийн үндэсний хөтөлбөрИргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр№1752007.07.102010.06.30 №164
54.Биржийн нэр зарлах тухайЭкспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний үндэслэл болгох олон улсын жишиг үнэ тогтоодог биржийн нэрийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, зарим экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний үндэслэл болгох Монгол банкны болон зах зээлийн үнийн эх сурвалжийн нэрийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталж нийтэд зарласугай№882007.04.042010.02.17 №39
2012.10.06 №74
2014.03.21 №89
55.Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонх”Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонх” хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай.№1312007.05.23
56.Орон сууц дэд хөтөлбөр батлах тухай”Төрийн албан хаагчдын орон сууц” дэд хөтөлбөрийг хавсралтын ёсоор баталсугай.№2212007.09.05
57.Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр батлах тухай“Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”№782008.02.27
58.Батлан хамгаалах (экспорт,импортын лиценз олгох)“Улсын хилээр нэвтрүүлэх байлдааны зориулалттай хэрэгсэл, техникт экспорт, импортын лиценз олгох журам”№1702008.05.07
59.Татварын маргаан таслах зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай"Татварын маргаан таслах зөвлөлийн ажиллах журам"№222009.01.28
60.Нэн тааламжтай тариф хэрэглэх улсын жагсаалт батлах тухай- Нэн тааламжтай тариф хэрэглэх дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудын жагсаалт
- Олон улсын бусад гэрээний дагуу хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэхээр тохиролцсон орнуудын жагсаалт
№872009.04.01
61.Барааны гарал үүслийн дүрэм батлах тухай"Барааны гарал үүслийн дүрэм"№882009.04.01
62.Журам батлах тухайГаалийн болон бусад татвар төлөх баталгаа гаргах журам№892009.04.01
63.Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын дүрэм батлах тухай"Гаалийн улсын байцаагчийн сахилгын дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. №902009.04.01
65.Гаалийн ерөнхий газрын дүрэм батлах тухай"Гаалийн ерөнхий газрын дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.№922009.04.01
66.Жагсаалт батлах тухай (H1N1 вирус... )“Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгалын бодисын жагсаалт”№3352009.11.04
67.Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухайТөрийн болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааны “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.№1432009.05.14
68.Мал,амьтан нэвтрүүлэх боомтын тухайУлсын хилийн дараахь боомтуудаар мал, амьтан нэвтрүүлэх болон үржлийн мал импортлохыг зөвшөөрсүгэй: №2972009.09.23
69.Журам батлах тухай (алтанбулаг ХЧБ)“Алтанбулаг худалдааны чөлөөт бүсэд Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн зорчих, оршин суух журам”№432009.02.12
70.Журам батлах тухай (Мансууруулах эм,...хамтран ажиллах)“Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам”№2772010.10.27
71.Дүрэм,журам шинэчлэн батлах тухай (Сорьцын хяналт, бүртгэл)“Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам”№2812010.11.03
72.Жагсаалт батлах тухай (Уул уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүний)Экспортод гаргасан уул уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай№2862010.11.10
73.Жагсаалт батлах тухай (Тусгай зөвшөөрлийн)Хүчингүй болсонд тооцох аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн жагсаалт№3252010.12.15
74.Зарим нисэх буудлыг хилийн олон улсын боомт болгох тухайДорнод аймгийн Чойбалсан, Ховд аймгийн Ховд, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын нисэх буудлуудыг зорчигч, ачаа тээврийн харилцааны хилийн олон улсын боомт байхаар тогтоосугай.№3442010.12.29
75.Ургамлын үр, үрслэг, суулгац нэвтрүүлэх, үржлийн мал, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн экспортлох боомтын тухайМансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам”№222010.01.27
76.Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зарим арга хэмжээний тухайЭрхэлсэн салбарын хүрээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн төлөв байдалд судалгаа хийж, тэдгээрийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган уялдаа холбоог сайжруулах арга хэмжээ авах;№682010.03.24
77.Боомтуудын ерөнхий төлөвлөгөө,концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай“Гашуунсухайт”, “Шивээхүрэн” боомтуудыг 24 цагийн ажиллагаатай болгох тухай№1022010.04.28
78.№1102010.05.19
79.Захиргааны хэм хэмжээний тухай“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”№1192010.05.19
80.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухайЭм, эмнэлгийн хэрэгслийг Буянт-Ухаа, Сүхбаатар, Алтанбулаг, Замын-Үүд боомтоор нэвтрүүлж байхаар тогтоосугай.№732011.03.09
81.Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухайУргамлын үр, үрслэг, суулгац нэвтрүүлэх хилийн боомтууд№1462011.05.03
82.Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай (НӨАТ,гаалийн татвараас чөлөөлөх)Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон Гаалийн татвараас чөлөөлөгдөх хийн түлш, хийн түлшний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоноглолын жагсаалтыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай№2972011.10.192013.04.20 №148
83.Журам батлах тухай (Гаалийн улсын байцаагчид шагнал олгох)“Гаалийн улсын байцаагчид ажлын үр дүнгийн шагнал олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№3452011.11.30
84.Журам батлах тухай (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам)“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№622011.03.022013.04.13 №145
85.Журам батлах тухай (Хил,гаалийн хялбарчилсан шалгалт хийх...)“Хил, гаалийн хялбарчилсан шалгалт хийх, навигацын болон бусад үйлчилгээ үзүүлэх журам”№2362011.07.20
86.Нийтлэг журам батлах тухай (ААНБ-ын дотоод хяналт шалгалт)“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журам”№3112011.11.09
87.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг тогтоох тухайТэмдэгтийн хурамжийн хувь,хэмжээ№1992011.06.292013.06.22 №223
88.Гашуунсухайт,шивээхүрэн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгбатлах тухайГашуунсухайт боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 1 дүгээр, Шивээхүрэн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтад заасан бүрдэлтэйгээр тус тус баталсугай.№1072012.04.04
89.Журам батлах тухай (Албан тушаалтны бэлэг,үйлчилгээний үнэ)“Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№1332012.04.25
90.Журам батлах тухай (АТ дипломат бэлэг авах, зарцуулах)“Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№1412012.04.25
91.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрНийгмийн халамжийн тэтгэвэр,тэтгэмж олгох журам№1852012.05.30
92.Жагсаалт батлах тухай трактор,комбайнШинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын үйлдвэрийн болон усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын жагсаалт№482012.02.15
93.Жагсаалт батлах тухай (эм, дархлаажуулах бэлмэл, цус, цусан бүт.)Хүн амын аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан шууд гэрээ байгуулан худалдан авах эм, дархлаажуулах бэлдмэл, цус, цусан бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт№712012.03.07
94.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухайТөрийн захиргааны болон тусгай албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ№782012.03.16
95.Төрийн албаны интернэтТөрийн албаны интернетийн зохистой хэргэлээг бий болгох тухай№52012.08.25
96.Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөлГаалийн тарифын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн№982012.10.202014.03.21 №97
97.Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай.“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,ажил,үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах үнэ”№1092012.10.29
98.Гадаадад гаргахыг хориглох тухайИдлэг шонхорыг ашиг олох зорилгоор гадаад оронд гаргахыг 5 жилийн хугацаагаар хориглосугай.№152013.01.12
99.Журам батлах тухай (мэдээлэл өгөх тухай)Иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.№542013.02.16
100.Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.№682013.03.02
101.Удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай“Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх Үндэсний цахим нэг цонх”-ны системийг бий болгон хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий Удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.№692013.03.02
102.Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлохСтратегийн хүнсийг экспортлох,импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам№772013.03.02
103.Журам батлах тухай (хүнсний тухай)“Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№1722013.05.18
104.Журам батлах тухай (тамхины тухай)“Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№1912013.05.25
105.Төрийн байгууллагуудын цахим“Төрийн байгууллагуудын цахим мэдээллийн санг ашиглах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№2122013.06.15
106.Мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах тухай"Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, зохицуулах журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, “Мэдээллийн санд төвлөрүүлэх мэдээлэл, тэдгээрийг гаргах байгууллагын жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.№2142013.06.15
107.Тавантолгойн нүүрсний уурхайг түшиглэнТавантолгойн нүүрсний уурхайг түшиглэн гаалийн хяналтын бүс байгуулахыг Сангийн сайд Ч.Улаан, Гаалийн ерөнхий газрын дарга (О.Ганбат)-д даалгасугай.№2252013.06.22
108.Жагсаалт батлах тухай (мод модон материал)Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалтыг№2302013.06.22
109.Экспортыг дэмжих талаар авах“Экспортыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.№2392013.07.06
110.Жагсаалт батлах тухай (эко)Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах,орчны бохирдол,хаягдлыг багасгах,байгальд халгүй техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт№3032013.08.23
111.Журам батлах тухай (албан паспорт)“Монгол Улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№3202013.09.18
112.Журам батлах тухай (хяналт шинжилгээ үнэлгээ)“Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№3222013.09.21
113.Журам батлах тухай (ачилтын өмнөх хяналт шалгалт)Зээл тусламжаар авах болон өндөр эрсдэлтэй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлоход ачилтын өмнөх хяналт, шалгалт хийх журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.№3412013.10.12
114.Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах“Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.№4112013.12.14
115.Автобензин, дизелийн түлшний гааль, онцгой албан татварын тухайИмпортоор оруулж ирсэн автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай:№242014.01.28
116.Боомтын үндэсний зөвлөл байгуулах тухайБоомтын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, Боомтын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.№442014.02.21
117.Боомтын нэгдсэн захиргаа байгуулах тухайБоомтын нэгдсэн захиргааг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэд байгуулсугай.№452014.02.21
118.Хилийн зарим боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай“Цагаан дэл уул-Өлзий” байнгын ажиллагаатай авто замын боомт шинээр байгуулах”№462014.02.21
119.Жагсаалт батлах тухай дцс-4“Гаалийн албан татвар болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх “ДЦС-4” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг Т-120/130-130-8МО маркийн турбинаар өргөтгөх барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, сэлбэг материал, багаж хэрэгслийн жагсаалт”№1382014.04.26
120.Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухайТөрийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, чиг үүргийн давхардлыг арилгах, төрийн албан хаагчдын орон тоог бууруулах, зардал хэмнэх№1472014.05.10
121.“Алтанбулаг” худалдааны чөлөөт бүсэд зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх түр журам“Алтанбулаг” худалдааны чөлөөт бүсэд зорчигч,бараа,тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх түр журам№1532014.05.10
122.Жагсаалтад нэмэлт оруулах тухайУргамлын үр, үрслэг, суулгац, мал, амьтан болон үржлийн мал экспортлох боомтууд№1902014.06.14Хавсралт 1
123.Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай (жижиг дунд үйлдвэр)Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт№1902014.06.14
124.Дүрэм батлах тухайГААЛИЙН ТАРИФЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ№3062014.09.18