Улсын Их Хурлын тогтоол

Д/ДТогтоолын нэрДугаарБатлагдсан огнооНэмэлт, өөрчлөлт орсон тогтоолын дугаар, огноо
1.Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай№051998.01.08№46, 2005.07.07
№03, 2006.01.19
№92, 2006.12.15
2.Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох бүлэг барааны жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай№111999.04.11
3.Импортын барааны гаалийн татварын хувь, хэмжээ батлах тухай№271999.06.03№51, 2000.11.17
№90, 2001.11.16
№44, 2002.07.04
№37, 2005.06.30
№26, 2009.03.12
№19,2011.05.06
№27,2012.09.11