ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрхийн актын ЭМХЭТГЭЛ (2017 оны 5 дугаар сарын 01-ны байдлаар)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрхийн актын ЭМХЭТГЭЛ

2018 А149 "Барааны экспорт импортын статистикийн мэдээлэл, эмхэтгэл, статистикийн мэдээлэл лавлагаагаар үйлчлэхэд авах төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай"

2018 A251 "Тушаал хүчингүй болгох тухай"

2019 А128 "Шалгуур батлах тухай"

2019 А114 "Тушаал хүчингүй болгох тухай - 2010 оны 502"

2019 А169 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 618"

2019 А170 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 536"

2019 А171 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 735"

2019 А175 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 641"

2019 А212 "Үндэсний кодод өөрчлөлт оруулах тухай - 2017 оны А300"

2019 А223 "Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"

2019 А226 "Бараанаас дээж загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам"

2019 А246 "Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай"