Гаалийн байгууллагын хууль, тогтоомжууд

Монгол Улсын Хууль

Улсын Их Хурлын Тогтоол

Ерөнхийлөгчийн Зарлиг

Засгийн Газрын Тогтоол

Сайдын Тушаал

Төрийн Албаны Зөвлөлийн Тогтоол

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрхийн актын ЭМХЭТГЭЛ (2017 оны 5 дугаар сарын 01-ны байдлаар)