mn GB
Mobile menu

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх

“Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бараа” гэдэгт зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрхийн бүтээл болох шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл, Монгол Улсын оюуны өмчийн газраас эрхийн хамгаалалт хийж, патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, газар зүйн заалт, гэрчлэх тэмдэг, бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүхий барааг ойлгоно.

Гаалийн бүртгэлд бүртгүүлэх, гаалийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад батлагдсан маягтыг бөглөж дараах мэдээллийг тусгасан албан бичгийг Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ:

- оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааны нэр (тайлбар, дүрс);
- эрх эзэмшигчийн тухай мэдээлэл (хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, хаяг, зохион байгуулалтын хэлбэр, иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, овог, өөрийн нэр, хаяг, харъяалал, байнга оршин суудаг буюу үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр гэх мэт);
- оюуны өмчийн зрх эззмшигч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж бүртгүүлэх бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, овог, өөрийн нэр, хаяг;
- оюуны өмчийн эрхийг нотлох бичиг, баримтын нзр, дугаар, олгосон огноо, товч утга, хүчинтэй хугацаа;
- бүртгэлд оруулж, хамгаалалтад авах барааны жагсаалт (барааны нэр, бараа, үйлчилгээний олон улсын ангиллын, эсхүл БТКУС-ын код).

ou baraa

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн байгууллага саатуулах

Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болзошгүй барааг дараахь тохиолдолд саатуулна:

- Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн барааг саатуулах тухай өргөдлийг гаалийн удирдах төв байгууллагад батлагдсан маягтын дагуу бичгээр гаргасан;
- Оюуны өмчийн газар, бусад төрийн байгууллага, туүнчлэн гадаад орны гаалийн байгууллага, бусад эрх бүхий байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулах тухай хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагад батлагдсан маягтын дагуу бичгээр тавьсан;
- Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байдал илэрхий байгаа барааг өөрийн санаачлагаар саатуулах нь зүйтэй гэж үзсэн.

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг саатуулах шийдвэрийг гаалийн холбогдох байгууллагын дарга гаргаж, Гаалийн Ерөнхий Газраар дамжуулан Оюуны өмчийн газар болон өргөдөл, хүсэлт гаргагч, шаардлагатай тохиолдолд эрх эзэмшигчид саатуулснаас хойш ажлын 7 /долоо/ хоногт мэдэгдэнэ.

ou saatuulah

 

pdf ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ 1
pdf ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ 2
pdf

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААНЫ ГААЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 2019

2.735 КГ АЛТ НУУЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДСАН БАЙНА

72342488 2447058558675538 2917187279736799232 n

Замын үүд дэх гаалийн газраар 2019 оны 10 сарын 17 ны өдөр Монгол улсын иргэн Т.Г нь өөрийн гар тээш болон биедээ 2.735 кг алт нууж улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг гаалийн хяналт шалгалтаар илрүүлэн хойшлуулашгүй ажиллагаа явуулж цагдаагийн байгууллагад шилжүүллээ.

Дэлгэрэнгүй: 2.735 КГ АЛТ НУУЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДСАН БАЙНА

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис

Нэг. Эрдэм шинжилгээний байгууллага

1. Эрүүл мэндийн яамны Анагаах ухааны хүрээлэн;
2. Шинжлэх ухааны академийн Хими-технологийн хүрээлэн;
3. Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн хүрээлэн;
4. Мал эмнэлгийн хүрээлэн;

Хоёр.Боловсролын байгууллага

5. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль;
6. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль;
7. Монгол Улсын их сургуулийн Шинэ материал хими-технологийн төв;

Гурав. Бусад

8. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Нэгдсэн лаборатори;
9. Улсын гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн төв лаборатори;
10. Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газар;
11. Эрүүл мэндийн яамны Сэтгэцийн эмгэг мансуурал судлалын төв;
12. Эрүүл мэндийн яамны Шүүх эмнэлгийн магадлах төв;
13. Мал эмнэлгийн эм бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лаборатори;
14. Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори;
15. Цагдаагийн ерөнхий газрын Шинжилгээний хүрээлэн.

ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГООР МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫГ АШИГЛАХ ТУХАЙ

ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫГ ИМПОРТЛОХ 

- Шинжилгээ, судалгаанд ашиглагдах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын импортлох зөвшөөрлийг жилийн хэрэгцээний урьдчилсан тооцоог үндэслэн эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухай бүр олгоно.
- Импортлогч байгууллага нь экспортлогч талтай урьдчилан зөвшилцсөний үндсэн дээр мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг шинжилгээ, судалгааны зориулалтаар импортлох тухай гэрээ байгуулсан байна.
- Энэхүү тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заагдсан байгууллага эдгээр байгууллагатай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис импортлох тусгай зөвшөөрөл бүхий эм ханган нийлүүлэх байгууллага шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг импортолж болно.
- Импортлогч байгууллага нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг улсынхилээр оруулж ирсэн тухайгаа улсын мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон зөвшөөрөл олгогч байгууллагад хуульд заасан хугацаа /7 хоног/-ны дотор мэдэгдэнэ.

pdf ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ
pdf

МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИС, ТЭДГЭЭРИЙН ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ТУСГАЙ ЖУРАМ

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ИМПОРТЛОХ

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх “Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох комисс“-оос эм ханган нийлүүлэх байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл авсан байгууллагуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл олгоно.

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрлийг Хүний эмийн салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн Эм биобэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын алба олгоно.


Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийг импортлоход Мансууруулах эмийн тухай 1961 оны, Сэтгэц нөлөөт эмийн тухай 1971 оны Нэгдсэн Конвенциуд болон Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2003 оны 306 тоот тушаалыг мөрдлөг болгоно.

Эм, биобэлдмэл, эмийн түүхий эд, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох /цаашид “эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох”/ байгууллага нь дараах үндсэн шаардлагыг хангасан байна.
а/ эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалах агуулахтай байх;
б/ эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарыг баталгаажуулах, хадгалах, түгээх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх эм зүйн ухааны боловсрол эзэмшүүлэх зөвшөөрөл бүхий сургууль төгссөн эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй байх;
в/ импортлож буй эм нь эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн;
г/эмнэлгийн хэрэгсэл нь техникийн болон чанарын баталгаажуулалтын баримт бичигтэй, эмийн түүхий эд нь чанарын шаардлага хангасан байх.

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрлийг 1 жилээс илүүгүй хугацаагаар олгоно.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг экспортлох

- Эм, биобэлдмэл, эмийн түүхий эд, эмнэлгийн хэрэгслийг экспортлох болон реэкспортлох зөвшөөрлийг Хүний эмийн салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн Эм, биобэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын алба олгоно. 

- Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эм экспортлох зөвшөөрлийг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яам тусгайлан олгоно.

em importloh

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх

- Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг Эм, биобэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын албаны санал, дүгнэлтийг үндэслэн Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох комисс шийдвэрлэнэ.

ИРГЭНИЙ ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД ЗОРИУЛАН МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЭМИЙН НЭР ТӨРӨЛ 

1. Бүх төрлийн нөхөн сэлбэх тарилгын шингэн
2. Бүх төрлийн антибиотик /тариа/
3. Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эм
4. Сүрьеэ эмчлэх эм
5. Цусны бэлдмэлүүд, сийвэн орлох эм
6. Нийтлэг дархлаажуулалтад хэрэглэх эм, бэлдмэл

НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУД

1. Алтанбулаг, Сэлэнгэ
2. Буянт-ухаа , Улаанбаатар
3. Замын-үүд, Дорноговь
4. Өлгий, Баян-Өлгий
5. Сүхбаатар, Сэлэнгэ
6. Цагааннуур, Баян-Өлгий
7. Эрээнцав, Дорнод

em

ЭМ,ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ХИЛИЙН БООМТ  - ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ДУГААР 73

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, БИБ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ОНОШЛУУР ИМПОРТЛОХ, ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 

Зэрлэг ан амьтан, ургамал

CITES нь анх 1973 онд гарын үсэг зурсан хотын нэрээр нэрлэгдсэн “Вашингтоны конвенц” буюу англиар “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” монголоор “Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци” юм.

1975 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон эдүгээ 152 улс конвенцид нэгдэн орсон орсон байна.

Уг конвенцийн зорилго нь сав шим ертөнцийн чухал бүрдэл хэсэг болсон зэрлэг амьтан, ургамлын аль нэгэн зүйл олон улсын худалдаанд хэт их хэмжээгээр ашиглагдаж, устгах аюулд орохоос хамгаалах явдал төдийгүй уг конвенци тухайн зүйлийг хамгаалахын зэрэгцээ олон улсын хяналт зохицуулалттай худалдах явдал юм.

Уг конвенци нь 3 хавсралттай:

Нэгдүгээр хавсралтад олон улсын худалдаа нь тухайн зүйлийн оршин тогтноход нөлөө үзүүлж байгаа , эсвэл нөлөө үзүүлж болох, устгах аюулд орсон бүх зүйл хамаарна. Хоёрдугаар хавсралтад эдүгээ устгах аюулд ороогүй ч тухайн зүйлийн цаашид оршин тогтноход харшлахаар ашглалт явуулахгүй байх үүднээс олон улсын худалдааг хяналт зохицуулалттай явуулахгүй бол устгах аюулд орж болзошгүй зүйлүүд багтдаг. Гуравдугаар хавсралтад аль нэг тал өөрийн улсын нутаг дэвсгэрийн дотор зохицуулах шаардлагатай гэж тодорхойлсон ба тэдгээрийг худалдаалах явдлыг хянахад бусад талуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байгаа зүйлүүд багтана.

Монгол улс тус конвенцид нэгдэн орох тухай хуулийг 1995 оны 5-р сарын 4-ны өдөр батлаг гаргасан бөгөөд манай улс 1996.04.04-ний өдрөөс нэгдэн орсноор 133 дахь гишүүн орон болсон.

Монгол улсаас энэ конвенцийн нэг, хоёрдугаар хавсралтад 14 зүйл хөхтөн, 71 зүйл шувуу, 8 зүйл ургамал, 2 зүйл загас, шавьж, мөлхөгч, тус бүр нэг зүйл орсон юм.

Конвенцийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг зохицуулах үүрэгтэй Удирдан зохицуулах зөвлөл, Шинжлэх ухааны зөвлөлийг Конвенцийн 9-р зүйлийн 1.б заалтын дагуу байгуулан ажиллаж байна.

pdf ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАН, УРГАМЛЫГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ