mn GB
Mobile menu

Гаалийн ерөнхий газар Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 05 сар

Гаалийн ерөнхий газар Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 05 сар ЭНД дарж үзнэ үү.

Гаалийн ерөнхий газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 04 сар

Гаалийн ерөнхий газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 04 сарын мэдээг ЭНД дарж үзнэ үү.

Гаалийн ерөнхий газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 03 сар

Гаалийн ерөнхий газрын 2014 оны 03 сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ энд дарж үзнэ үү.

2011 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

АНГИЛАЛ2011 оны урсгал төсөв2011 оны жилийн гүйцэтгэлХэтрэлт/ Хэмнэлт
I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
    13,837,654.80     13,518,107.95           319,546.85
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН
    13,837,654.80     13,518,107.95           319,546.85
IY. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
    13,837,654.80     13,518,107.95           319,546.85
Бараа, їйлчилгээний зардал
    13,427,897.50     13,263,056.96           164,840.54
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
      8,649,908.30       8,637,745.42             12,162.88
Їндсэн цалин
      7,896,344.90       7,914,150.16            (17,805.26)
Гэрээт ажлын цалин
          543,740.60           529,174.93             14,565.67
Унаа, хоолны хєнгєлєлт
          209,822.80           194,420.33             15,402.47
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл           951,489.80           938,833.10             12,656.70
Бараа, їйлчилгээний бусад зардал
      2,710,328.40       2,571,575.86           138,752.54
Бичиг хэрэг
            47,095.90             52,630.71              (5,534.81)
Гэрэл цахилгаан
          522,299.20           506,739.95             15,559.25
Тїлш, халаалт
          585,655.20           488,032.81             97,622.39
Тээвэр (шатахуун)
          127,394.30           135,385.09              (7,990.79)
Шуудан, холбоо
            85,042.30             72,701.05             12,341.25
Цэвэр, бохир ус
            78,238.30             61,694.52             16,543.78
Хоол
            25,000.00             24,997.10                        2.90
Байрны тїрээсийн хєлс
            87,292.90             80,486.11                6,806.79
Холбооны суваг ашигласны хєлс
          232,990.60           243,848.70            (10,858.10)
Дотоод албан томилолт
            73,586.20             71,750.32                1,835.88
Гадаад томилолт (аpга хэмжээ)
            30,500.00             29,937.80                   562.20
Гадаад зочны заpдал
            20,391.10             20,287.30                   103.80
Ном хэвлэл
               1,295.00                1,136.50                   158.50
Эд хогшил худалдан авах
            23,214.20             21,714.89                1,499.31
Багаж, хэрэгсэл
               7,346.00                6,156.11                1,189.89
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслэл
            15,868.20             14,984.85                   883.35
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
          150,593.70           150,593.70                             -  
Урсгал засвар
            79,944.40             88,214.54              (8,270.14)
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
               5,000.00                5,000.00                             -  
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх
            10,284.90             10,348.61                    (63.70)
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
            11,000.00                8,752.80                2,247.20
Улсын мэдээллийн маягтын зардал
            41,038.40             41,303.52                  (265.12)
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал
            37,149.70             35,537.20                1,612.50
Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ
          219,205.30           210,133.03                9,072.27
Гэрээт харуул хамгаалалт
          135,584.00           127,236.90                8,347.10
Аудит
               9,000.00                2,342.40                6,657.60
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал
            71,532.80             82,399.48            (10,866.68)
Татаас ба уpсгал шилжїїлэг
          409,757.30           255,050.98           154,706.32
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж
            38,500.00             38,789.20                  (289.20)
Шагнал, урамшил
            13,571.90                8,906.70                4,665.20
Тэтэгэвэрт гарсан ГУБ тэтгэмж
          286,043.90           152,080.30           133,963.60
Газрын тєлбєр
            15,833.70             14,809.73                1,023.97
Гадаад шилжүүлэг
            44,949.70             40,465.10                4,484.60
Нөхөн олговор
            10,858.10                             -               10,858.10
Урд оны төсвийн хэмнэлт
      1,116,171.00       1,114,902.59                1,268.41
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :
    13,837,654.80     13,518,107.95           319,546.85
Тєсвєєс санхїїжих
    12,721,483.80     12,403,205.36           318,278.44
Оны эхний үлдэгдлээс
      1,116,171.00       1,114,902.59                1,268.41