mn GB
Mobile menu

Төлөвлөгөө

Баярын өдрүүд

 

PDF-1

 

Монгол Улсын иргэд:

  1. БНХАУ-аас ирэх Монгол улсын иргэдийг 2020 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр хүртэлх хугацаанд автозамын Булган-Такашикен, Баянхошуу-Өвдөг, төмөр замын Замын-Үүд-Эрээний боомт болон агаарын замын Буянт-Ухаа (Чингис хаан олон улсын нисэх буудал) боомтоор, мөн оны 2 дугаар сарын 6-+ны өдрөөс 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд агаарын замын Буянт-Ухаа боомт болон төмөр замын Замын-Үүд-Эрээний боомтоор олон улсын галт тэргээр тус тус улсын хилээр нэвтрүүлнэ.
  2. Монгол, Хятадын хилийн Даян-Хуншанзюй, Байтаг-Улиастай, Бургастай-Лаоемяо, Сүмбэр-Рашаан, Хавирга-Архашаат автозамын боомтуудыг түр хаана.
  3. Агаарын замын Буянт-Ухаа (Чингис хаан олон улсын нисэх буудал) боомт болон Замын-Үүд-Эрээний төмөр замын боомтоор хуваарийн дагуу хил нэвтэрч байгаа ачаа тээврийн галт тэрэг, зүтгүүрийн бие бүрэлдэхүүн, агаарын хөлгийн багийн гишүүдийг зохих журмын дагуу шалгаж улсын хил нэвтрүүлнэ.
  4. Монгол, Хятадын хилийн Булган-Такашикен, Шивээхүрэн-Сэхээ, Гашуунсухайт-Ганцмод, Ханги-Мандал, Замын-Үүд-Эрээн, Бичигт-Зүүнхатавч, Баянхошуу-Өвдөг автозамын боомтоор хил нэвтэрч байгаа тээврийн автомашин болон тэдгээрийн жолооч нарыг зохих журмын дагуу шалгаж улсын хилээр нэвтрүүлнэ.
  5. БНХАУ-руу албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар зорчих тохиолдолд Улсын онцгой комиссын даргын зөвшөөрлөөр улсын хил нэвтрүүлнэ.

Гадаадын иргэд:

Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн агаарын зам, төмөр зам, автозамын бүх боомтоор БНХАУ-ын иргэд болон тус улсаас ирж байгаа гуравдагч орны иргэн, харъяалалгүй хүнийг 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй.

Ажлын цаг

 БХХ-ээс 2019 оны ажлын цагийн хуваарь

 Монгол Улсын иргэд:

  1. БНХАУ-аас ирэх Монгол улсын иргэдийг 2020 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр хүртэлх хугацаанд автозамын Булган-Такашикен, Баянхошуу-Өвдөг, төмөр замын Замын-Үүд-Эрээний боомт болон агаарын замын Буянт-Ухаа (Чингис хаан олон улсын нисэх буудал) боомтоор, мөн оны 2 дугаар сарын 6-+ны өдрөөс 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд агаарын замын Буянт-Ухаа боомт болон төмөр замын Замын-Үүд-Эрээний боомтоор олон улсын галт тэргээр тус тус улсын хилээр нэвтрүүлнэ.
  2. Монгол, Хятадын хилийн Даян-Хуншанзюй, Байтаг-Улиастай, Бургастай-Лаоемяо, Сүмбэр-Рашаан, Хавирга-Архашаат автозамын боомтуудыг түр хаана.
  3. Агаарын замын Буянт-Ухаа (Чингис хаан олон улсын нисэх буудал) боомт болон Замын-Үүд-Эрээний төмөр замын боомтоор хуваарийн дагуу хил нэвтэрч байгаа ачаа тээврийн галт тэрэг, зүтгүүрийн бие бүрэлдэхүүн, агаарын хөлгийн багийн гишүүдийг зохих журмын дагуу шалгаж улсын хил нэвтрүүлнэ.
  4. Монгол, Хятадын хилийн Булган-Такашикен, Шивээхүрэн-Сэхээ, Гашуунсухайт-Ганцмод, Ханги-Мандал, Замын-Үүд-Эрээн, Бичигт-Зүүнхатавч, Баянхошуу-Өвдөг автозамын боомтоор хил нэвтэрч байгаа тээврийн автомашин болон тэдгээрийн жолооч нарыг зохих журмын дагуу шалгаж улсын хилээр нэвтрүүлнэ.
  5. БНХАУ-руу албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар зорчих тохиолдолд Улсын онцгой комиссын даргын зөвшөөрлөөр улсын хил нэвтрүүлнэ.

Гадаадын иргэд:

Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн агаарын зам, төмөр зам, автозамын бүх боомтоор БНХАУ-ын иргэд болон тус улсаас ирж байгаа гуравдагч орны иргэн, харъяалалгүй хүнийг 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй.

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх

“Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бараа” гэдэгт зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрхийн бүтээл болох шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл, Монгол Улсын оюуны өмчийн газраас эрхийн хамгаалалт хийж, патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ олгосон ашигтай загвар, газар зүйн заалт, гэрчлэх тэмдэг, бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүхий барааг ойлгоно.

Гаалийн бүртгэлд бүртгүүлэх, гаалийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад батлагдсан маягтыг бөглөж дараах мэдээллийг тусгасан албан бичгийг Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ:

- оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааны нэр (тайлбар, дүрс);
- эрх эзэмшигчийн тухай мэдээлэл (хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, хаяг, зохион байгуулалтын хэлбэр, иргэн бол эцэг /эх/-ийн нэр, овог, өөрийн нэр, хаяг, харъяалал, байнга оршин суудаг буюу үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр гэх мэт);
- оюуны өмчийн зрх эззмшигч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж бүртгүүлэх бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, овог, өөрийн нэр, хаяг;
- оюуны өмчийн эрхийг нотлох бичиг, баримтын нзр, дугаар, олгосон огноо, товч утга, хүчинтэй хугацаа;
- бүртгэлд оруулж, хамгаалалтад авах барааны жагсаалт (барааны нэр, бараа, үйлчилгээний олон улсын ангиллын, эсхүл БТКУС-ын код).

ou baraa

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг гаалийн байгууллага саатуулах

Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байж болзошгүй барааг дараахь тохиолдолд саатуулна:

- Оюуны өмчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн барааг саатуулах тухай өргөдлийг гаалийн удирдах төв байгууллагад батлагдсан маягтын дагуу бичгээр гаргасан;
- Оюуны өмчийн газар, бусад төрийн байгууллага, туүнчлэн гадаад орны гаалийн байгууллага, бусад эрх бүхий байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй барааг саатуулах тухай хүсэлтийг гаалийн удирдах төв байгууллагад батлагдсан маягтын дагуу бичгээр тавьсан;
- Гаалийн байгууллага оюуны өмчийн эрхийн зөрчилтэй байдал илэрхий байгаа барааг өөрийн санаачлагаар саатуулах нь зүйтэй гэж үзсэн.

Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааг саатуулах шийдвэрийг гаалийн холбогдох байгууллагын дарга гаргаж, Гаалийн Ерөнхий Газраар дамжуулан Оюуны өмчийн газар болон өргөдөл, хүсэлт гаргагч, шаардлагатай тохиолдолд эрх эзэмшигчид саатуулснаас хойш ажлын 7 /долоо/ хоногт мэдэгдэнэ.

ou saatuulah

 

pdf ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ 1
pdf ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ 2
pdf

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХЭД ХАМААРАХ БАРААНЫ ГААЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 2019

Гаалийн байгууллагын "Шилэн Данс"-ны мэдээлэл

banner 1

Байгууллагын нэрс Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Имэйл Веб хуудас Шилэн данс
1 Гаалийн Ерөнхий Газар Б.Асралт Д.Долгорсүрэн 99096331 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/7542
2 ГЕГ-ын Үйлчилгээ аж ахуйн алба Ц.Отгонжаргал А.Болор-Эрдэнэ 99026837 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/694
3 Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар Д.Солонго Д.Гантөмөр 99093377 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.ub.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/695
4 Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар С.Цэцгээ Д.Эрдэнэсүх 99057903 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.buyant-ukhaa.customs.gov.mn  www.shilendans.gov.mn/org/696
5 УХШИГГазар Б.Даваасүрэн Н.Лхагва 88087997 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.post.customs.gov.mn   www.shilendans.gov.mn/org/697
6 Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар М.Дамдинхорол С.Чулуунбат 99037016 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.selenge.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/723
7 Замын-Үүд дэхь гаалийн газар Д.Зоригоо Г.Удвалмядаг 91914277 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.zamiinuud.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/709
8 Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар О.Лхагва-Эрдэнэ О.Пүрэвсүрэн 99074304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.khovd.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/728
9 Дорнод аймаг дахь гаалийн газар Б.Винтов П.Энхбаяр 99906833 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.dornod.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/711
10 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар С.Хавал М.Пүрэвжав 88048440 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.bayanulgii.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/701
11 Орхон аймаг дахь гаалийн газар Б.Майдармаа Б.Даваамаа 95772239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.orkhon.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/744
12 Увс аймаг дахь гаалийн газар Д.Төмөр-Өлзий Ч.Мөнхтогтох 99454700 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.uvs.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/726
13 Өмнөговь-Гашуунсухайт дахь гаалийн газар С.Батдамба Б.Лхамсүрэн 88385262 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.gashuunsukhait.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/717
14 Сайншанд дахь гаалийн газар О.Цэенрэгзэн Б.Даваадулам 88083944 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.sainshand.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/708
15 Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар Д.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.darkhanuul.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/733
16 Өмнөговь-Шивээхүрэн дахь гаалийн газар М.Өнөрбуян Б.Ганбат 88073285 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.shiveekhuren.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/716
17 Завхан аймаг Арцсуурь гаалийн хороо Р.Цэрэндорж Д.Ганбилэг 99601167 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.zavkhan.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/6548
18 Говь-Алтай аймаг дахь гаалийн хороо Х.Амартүвшин Д.Жамбалсүрэн 99160638 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.govialtai.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/706
19 Хөвсгөл аймаг дахь гаалийн хороо Ч.Саранхүү Г.Пүрэвсүрэн 88804220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.khuvsgul.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/730
20 Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газар Н.Амарбаатар Х.Нурлан 99035220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.sukhbaatar.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/720
21 Горхи мэлхий хад амралтын газар Ц.Нансалмаа Ц.Нансалмаа 88080676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.gorhi.customs.gov.mn www.shilendans.gov.mn/org/7246

 

 

2.735 КГ АЛТ НУУЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДСАН БАЙНА

72342488 2447058558675538 2917187279736799232 n

Замын үүд дэх гаалийн газраар 2019 оны 10 сарын 17 ны өдөр Монгол улсын иргэн Т.Г нь өөрийн гар тээш болон биедээ 2.735 кг алт нууж улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг гаалийн хяналт шалгалтаар илрүүлэн хойшлуулашгүй ажиллагаа явуулж цагдаагийн байгууллагад шилжүүллээ.

Дэлгэрэнгүй: 2.735 КГ АЛТ НУУЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДСАН БАЙНА