mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДАХ БАРААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ГААЛИЙН БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС

ЧӨЛӨӨЛӨГДАХ БАРААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

 

Горим

Татвараас чөлөөлөгдсөн бараа

Татвараас чөлөөлөх үндэслэл, хуулийн заалт

Чөлөөлөгдөх татварын төрөл

Хууль үйлчлэх хугацаа

Бүрдүүлэлтэд шаардлагатай албан бичиг

403

Засгийн газрын шугамаар авсан буцалтгүй тусламжийн бараа

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.2 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт;

УИХ-аас тухайн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан хууль;

Гааль, НӨАТ

-

1.Сангийн яамны бүртгэ-лийн хуудас;

2. ГЕГ-т хандсан албан бичиг;

3. ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

401, 403

Олон улсын гэрээний дагуу хандивлагч байгууллагаас авсан тусламжийн бараа

401

Олон улсын гэрээний дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, төлөөлөгчийн газрын албан хэрэгцээний бараа

403

Засгийн газрын бус шугамаар авсан тусламж

402

Олон улсын гэрээний дагуу гадаад орны Засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагаас олгож байгаа зээлийн төслийн хүрээнд нийлүүлсэн бараа

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.13 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт;

УИХ-аас тухайн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан   хууль;

Гааль, НӨАТ

-

403

Гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт хугацаанд болон ашиглалтын эхний 5 жилд импортолсон тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.16 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.25 дахь заалт;

Гааль, НӨАТ

-

403

Импортоор оруулах бөөрөнхий мод, гуалин, зүсмэл материал, банз, модон бэлдэц, хагас боловсруулсан модон материал

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.7 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.20 дахь заалт;

Гааль, НӨАТ

-

Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын авто тээврийн хэрэгсэл

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дахь заалт;

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.12 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дахь заалт;

Гааль, НӨАТ

-

ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

403

Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.5 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.8 дахь заалт;

Гааль, НӨАТ

-

403

Малын тэжээл, өвс, 225 мянга хүртэл тонн хүнсний улаан буудай, 10 мянга хүртэл тонн үрийн улаан буудай

2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай" болон "Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай" хуулиуд;

Гааль, НӨАТ

2018.06.30 хүртэлх хугацаанд мөрдөнө.

Засгийн газрын 2017.12.08-ны өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр шийдвэрлнэ.

403

Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглол

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.6 дахь заалт;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.9 дахь заалт;

Засгийн газрын 2015.12.21-ний өдрийн 503 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт;

Гааль, НӨАТ

-

Засгийн газрын 2015.12.21-ний өдрийн 503 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл

2017.02.02-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хууль;

Гааль

2018.12.31 хүртэлх хугацаанд мөрдөнө.

Засгийн газрын 2014.06.14-ний өдрийн 191 дүгээр тогтоолын хавсралт дээрх жагсаалтыг дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Томуугийн А хүрээний /H1N1/ вирусын халдварын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис

2009.10.30-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараасчөлөөлөх тухай” хууль;

2009.10.30-ны өдрийн“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;

Засгийн газрын 2009.11.04-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт;

Гааль, НӨАТ

-

Засгийн газрын 2009.11.04-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.22 дахь заалт;

НӨАТ

-

ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

403

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.12 дахь заалт;

НӨАТ

-

ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

403

Импортоор оруулах хориглосноос бусад мод, сөөгний үр, тарьц, суулгац

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.7 дахь заалт;

Гааль

-

Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги

“Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дахь заалт;

Гааль

-

ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

403

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тоног төхөөрөмж

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дахь заалт;

НӨАТ

-

ГЕГ-ын дарга болон дэд даргын гарын үсэг бүхий албан бичиг бүрдүүлэлт хийх тухай бүрд шаардана.

403

“Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Оросын Холбооны Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас импортолж байгаа цахилгаан эрчим хүч

2016.02.04-ний өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;

Гааль, НӨАТ

2018.01.01

хүртэлх хугацаанд

мөрдөнө.

Хуулийн заалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулах шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодис

2016 оны 02–р сарын 5-ны өдрийн "Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай" хууль;

Засгийн газрын 2016 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан БТКУС-ийн ангиллын код бүхий жагсаалтын 2 дугаар хавсралт;

НӨАТ

2020.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө.

Засгийн газрын 2016.04.04-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

2015.01.26-ны А/13 тоот тушаал

2018.01.05-ны өдрийн 01/53 тоот албан бичгээр чиглэл хүргүүлсэн.

403

Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг

 

Гааль, НӨАТ

-

Засгийн газрын 2016.04.04-ний өдрийн 198 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу гаалийн газар хороод дээр татвараас чөлөөлөгдөнө.

403

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарыг   сайжруулах зорилгоор импортоор оруулж байгаа агаар цэвэршүүлэгч, эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагч төхөөрөмж

2018.01.12-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;

”Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль;

Гааль, НӨАТ