mn GB
Mobile menu
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦЭНГЭЭНТ АХА-2018 ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦЭНГЭЭНТ АХА-20…

Гаалийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 106 жилийн ойн баярын хүрээнд нийт гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нарын албаны ёс зүй, мэдлэг чадвар, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж, танин мэдэхүйг идэвхжүүлэн, нөхөрсөг өрсөлдөөнийг бий болгох зорилготой...

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТЭС ДЭХ САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТЭС Д…

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Увс аймаг дахь гаалийн газрын Тэс дэх Салбарын эрхлэгчийн...

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАВ

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН …

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАХ НЬ    -татаж авах

ОЛОН УЛСЫН АХМАДЫН ӨДРӨӨР ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУД АХМАД ГААЛЬЧДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

ОЛОН УЛСЫН АХМАДЫН ӨДРӨӨР ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУД АХМАД …

Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагууд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад настнуудаа өнөөдөр хүлээн авч уулзан хүндэтгэл үзүүллээ.

1281

Мэдээлэл өгөх, авах утас

1800-1281

Гааль сонсож байна
 org221 АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС
1800-1969
ЭНГИЙН УТАСНЫ ТАРИФААР

ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамгаалах нь гаалийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн хүндтэй үүрэг билээ. Энэхүү үүргээ биелүүлж ажиллахад гаалийн харилцаанд оролцогчдын зүгээс хууль тогтоомжийг санаатай болон болгоомжгүй хэлбэрээр зөрчих явдал цөөнгүй тохиолддог.

Гаалийн зөрчил нь эрх зүйн зөрчлийн нэг төрөл бөгөөд захиргааны зөрчлийн үндсэн шинжийг агуулсан байдаг. Олон улсын эрх зүйн орчин нь гаалийн зөрчлийг дараахь байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Дэлхийн гаалийн байгууллагын нэр томъёоны тайлбарт “Гаалийн зөрчил гэдэгт гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг завдсан үйлдэл ” гэж тодорхойлжээ.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид “Гаалийн зөрчил нь гаалийн хуулийг зөрчсөн , эсхүл зөрчихийг завдсан аливаа үйлдэл” гэж заажээ.

Гаалийн зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах, таслан зогсоох талаар захиргааны шугамаар харилцан туслах Найробийн олон улсын конвенцид “Гаалийн зөрчил гэдэг нь гаалийн хууль зөрчсөн, зөрчихийг завдсан үйлдэл, эс үйлдэл” гэж заажээ.

Гаалийн зөрчил, хариуцлага нь:

  • Гаалийн асуудлаархи олон улсын гэрээ, конвенци
  • Монгол Улсын Үндсэн хууль
  • Гаалийн тухай хууль
  • Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль
  • Бусад холбогдох хууль тогтоомжоор тодорхойлогдон зохицуулагдана.
Гаалийн зөрчлийн тухай дэлгэрэнгүй pdf

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны
534 дүгээр тушаалын хавсралт

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго нь хууль дээдлэх, ардчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдлыг хангах, захирах, захирагдах, ард түмэндээ үйлчлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, мэргэшсэн, тогтвортой байх төрийн албаны зарчмуудыг гаалийн улсын байцаагч үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, иргэд, байгууллагад төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, албан үүргээ биелүүлэхэд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ нь Гаалийн ариун шударга ёсны тухай Дэлхийн гаалийн байгууллагын Арушагийн тунхаглал, Гаалийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, энэ дүрмээр зохицуулагдана.

1.4. Гаалийн ерөнхий газар, түүний дэргэдэх байгууллага, Улаанбаатар хот, аймаг, орон нутаг дахь гаалийн газар, хороо /цаашид “гаалийн байгууллага” гэх/-ны удирдах албан тушаалтан /цаашид “гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан” гэх/ нь ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин, үлгэр дууриал болж манлайлан ажиллана.

1.5. Энэ дүрэмд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно:
1.5.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүй” гэж гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг; 1.5.2. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчил" гэж гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийг.

Хоёр. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ

2.1. Ёс зүйн хэм хэмжээ нь гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэх, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг, ухамсар, ёс суртахууныг төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

2.2. Гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжийг дээдлэн өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж дор дурьдсан ёс зүйн хэм хэмжээг чанд баримтлан ажиллана:
2.1.1. ажил, албан тушаалдаа хүндэтгэлтэй хандаж гаалийн байгууллагын нэр хүндийг эрхэмлэж, олон нийтийн итгэлийг хүлээх;
2.1.2. төв, шударга ёсыг сахих, зохисгүй харьцаа, үйлдэл /эс үйлдэхүй/ гаргахгүй байх;
2.1.3. төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ албаны нэр хүндийг дээдлэн хариуцлагатай хандаж, хүнд суртлаас ангид байх;
2.1.4. бусдын нөлөөнд үл автах, албан тушаалыг нь урвуулан ашиглахыг санаархсан аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх;
2.1.5. хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх, өртөхгүй байх, /харилцан хамаарал бүхий этгээдийн бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, бүрдүүлэлт хийх г.м/;
2.1.6. гаалийн байгууллагаас явуулж буй бодлого, үйл ажиллагааг гуйвуулан тайлбарлах, олон нийтэд буруу, ташаа мэдээлэх, эсхүл түүнийг өөрийн санал, санаачилга мэтээр ярихыг цээрлэх;
2.1.7. үүрэгт ажил болон түр хугацаагаар албан тушаал орлон гүйцэтгэх, албан томилолтоор ажиллахдаа албаны мэдээ, мэдээллийг албан бусаар мэдээлэхгүй байх /тараахгүй байх/;
2.1.8. үйлчлүүлэгч хэл амаар доромжлох, илэрхий басамжлах, дарамт, шахалт үзүүлэх, сүрдүүлэх, халдлага үйлдэгдэх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаалийн улсын байцаагч нь /бие, биедээ/ хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцан туслалцаа үзүүлэх, хамгаалах, таслан зогсоох арга хэмжээг авах;
2.1.9. үйлчлүүлэгчийн нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;
2.1.10. үйлчлүүлэгчийн зүй ёсны шаардлага, санал, хүсэлт, зөвлөмжийг хүлээн авч шаардлагатай бол хэрэгжүүлэх талаар идэвхи санаачилгатай ажиллах;
2.1.11. ажил, арга хэмжээнд оролцохдоо товлосон цагийг баримтлах;
2.1.12. албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг нэн дариу Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдэх;
2.1.13. албан үүрэгтэй нь холбогдуулан гадаад, дотоодын зочин, төлөөлөгч, иргэн, байгууллагаас өгсөн /албан тушаалынх нь нэг сарын цалин, хөлснөөс дээш төгрөгөөр үнэлэгдэх/ бэлгийг хүлээн авсан даруй харъяалах гаалийн байгууллагын удирдлагад мэдэгдэж, зохих журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт мэдүүлэх.

Гурав. Гаалийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

3.1. Гаалийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хууль тоггоомжоор хориглосноос гадна дараахь зүйлсийг хориглоно:
3.1.1. бүрэн эрхэд нь хамаарахгүй асуудалд хөндлөнгөөс оролцох, эрх мэдлээ ашиглан бусдыг басамжлах, нэр төрийг гутаах, дарамт шахалт үзүүлэх;
3.1.2. албан тушаалаа өөрийн болон гэр бүлийнхээ санхүүгийн болон бусад асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах, нөлөөлөх;
3.1.3. үйлчлүүлэгчийг ялгаварлан гадуурхах, чирэгдүүлэх, хүнд суртал гаргах;
3.1.4. гаалийн хяналт хэрэгжүүлэхээс бусад зорилгоор хилийн боомт, гаалийн хяналтын бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт нэвтрэх /зорчигчийн хувьд нэвтрэх үл хамаарна/;
3.1.5. ажлын байранд зохимжгүй маргаан /хэрүүл/ гаргах, зүй бусаар авирлах;
3.1.6. албан тушаалын болон мэргэжил, мэргэшлийн байдлыг ашиглаж хууль бусаар ашиг, хонжоо олох, бусдад давуу байдал олгох, үйлчлүүлэгчид хувийн чанартай хүсэлт /зээлээр бараа авах, мөнгө зээлэх, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг нь хэрэглэх, бусдын мөнгөөр гадаадад зорчих, хямд үнээр бараа худалдан авах, үнэ төлбөргүй буюу хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хүсэх зэрэг/ шууд буюу шууд бус /үйл хөдлөлөөрөө илэрхийлэх, хоёрдмол утгатай үг, яриа хэрэглэх зэрэг/-аар гаргах;
3.1.7. байгууллагын эд хөрөнгө, тээврийн хэрэгслийг хувийн зорилгоор ашиглах;
3.1.8. албан үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдээс шан харамж авах. 3.1.9. гаалийн улсын байцаагч олон нийтийн газар танхайрах, харилцан зодолдох;
3.1.10. гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан гаалийн улсын байцаагчийн хувийн эд хөрөнгийг албаны болон хувийн зорилгоор ашиглах, тийм шийдвэр гаргах.

Дөрөв. Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих

4.1. Ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаа нь гаалийн улсын байцаагчийн ажлыг дүгнэх, дээд шатны албан тушаалд томилон ажиллуулах, шагнаж урамшуулах, нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэх, гадаад, дотоодод томилолтоор ажиллуулах, суралцуулах, сахилга, хариуцлага тооцоход харгалзах үзүүлэлт болно.

4.2. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйд дээд шатны болон удирдах албан тушаалтан, гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ёс зүйд Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага болон дээд шатны албан тушаалтан тус тус хяналт тавина.

4.3. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаад бусад гаалийн улсын байцаагч хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

4.4. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгааг шалгах, дүгнэх, хянан шийдвэрлэхдээ албан тушаал, гавъяа шагнал, ажилласан жил зэргийг үл харгалзах зарчмыг удирдлага болгоно.

Тав. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хүлээлгэх хариуцлага

5.1. Энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийг харъяалах бүтцийн нэгжийн даргын шийдвэрээр гаалийн улсын байцаагчийн "хяналтын карт"-д тэмдэглэнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тухайн гаалийн байгууллагын удирдлага /дарга/-ын зөвлөлөөр уг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж болно.

5.2. Гаалийн улсын байцаагч ёс зүйн дүрэм зөрчсөн эсэхийг хянан шийдвэрлэхдээ нотлох баримт, бодитой мэдээ, мэдээлэлд үндэслэнэ.

5.3. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгах явцад үйлдэл нь сахилгын, эсхүл захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авна.

5.4. Иргэд, байгууллагаас гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийг харъяалах гаалийн байгууллагын удирдлага шалгаж ажлын 10 хоногийн дотор дүгнэлт гаргана.

5.5. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дагуу түүнийг шалгахтай холбоотой материалыг уг асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

5.6. Шаардлагатай гэж үзвэл гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын Сахилгын хороо хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.7. Ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан, эсхүл 1 жилийн дотор 2 болон түүнээс дээш удаа ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчвөл зөрчлийн шинж, үр дагавар, хор уршиг зэргийг харгалзан гаалийн улсын байцаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулна.

Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм pdf
banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦЭНГЭЭНТ АХА-2018 ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭ…

Гаалийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 106 жилийн ойн баярын хүрээнд нийт гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нарын албаны ёс зүй, мэдлэг чадвар, бүтээлч...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТЭС ДЭХ САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ …

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын...

Дэлгэрэнгүй
"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАВ

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН…

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАХ НЬ    -татаж авах

Дэлгэрэнгүй
ОЛОН УЛСЫН АХМАДЫН ӨДРӨӨР ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУД АХМАД ГААЛЬЧДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

ОЛОН УЛСЫН АХМАДЫН ӨДРӨӨР ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫ…

Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагууд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад настнуудаа өнөөдөр хүлээн авч уулзан хүндэтгэл үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
"ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН-2018"

"ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВ…

Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын анхдугаар зөвлөгөөн өнөөдөр (9-р сарын 21, 22-нд) төрийн ордонд эхэллээ. Уг зөвлөгөөнийг Монгол Улсын Их Хурал, Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын Хэрэг...

Дэлгэрэнгүй
"ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ТАНИЛЦУУЛЛАА

"ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ” ХӨТӨЛБӨРИЙ…

Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд "Итгэмжлэгдсэн Аж ахуйн нэгж” хөтөлбөрийг танилцуулах уулзалтыг Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас 2018 оны...

Дэлгэрэнгүй
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ГАДААД ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИД САЙН ДУРААРАА НЭГДЭЖ, ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ГАДА…

Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилго нь гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааны аюулгүй байдлыг хангах, Гааль-Бизнесийн түншлэлийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэнюм. Энэхүү хөтөлбөрт гадаад худалдаанд оролцогч аж...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН БООМТУУДЫН НЭВТРЭХ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН БООМТУУДЫН НЭВТРЭХ ХҮЧИН…

      Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Боомтын алба хоорондын уулзалт 2018 оны 8-р сарын 31-нд Сангийн яамны уулзалтын танхимд боллоо. Уулзалтад Монгол...

Дэлгэрэнгүй
ХБНГУ-ЫН ГААЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГААС “УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМ, ГААЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ-СЕМИНАРЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХБНГУ-ЫН ГААЛИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГААС “УЯЛДУУЛСА…

          Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, ХБНГУ-ын Холбооны Сангийн яам хооронд 2016 оны 11 дүгээр сард байгуулсан “Хамтран ажиллах тухай тунхаг бичиг”, Монгол Улсын Гаалийн...

Дэлгэрэнгүй