mn GB
Mobile menu
"МОНГОЛ УЛС, ОХУ-ЫН 2017 ОНЫ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛД" ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛТ АМЖИЛТТАЙ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

"МОНГОЛ УЛС, ОХУ-ЫН 2017 ОНЫ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ СТАТИСТИКИЙН …

МУ-ын ГЕГ, ОХУ-ын Холбооны гаалийн алба хоорондын Стратегийн хамтын ажиллагааны 2015-2019 оны төлөвлөгөөнд гадаад худалдааны статистикийн зэрэгцүүлэлтийг гурван жилд нэг удаа хийж байхаар тусгасан байдаг. Энэхүү зэрэгцүүлэлтийг хийх ажлын хэсгийн 3-р уулзалт 2018 оны...

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын  Гүний гаалийн газрын байрны 10 м2 талбай Эрээнцавын гаалийн салбарын байр 4 м2 талбай Ульханмайхан гаалийн салбарын байр 2 м2 талбай Хавиргын гаалийн салбарын байр 8 м2 талбай Баянхошууны гаалийн салбарын байр...

ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН НЯРАВУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН НЯРАВУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИО…

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд анх удаа харьяа гаалийн газар, хороодын няравуудад зориулсан сургалтыг ГЕГ-ын Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсээс зохион байгууллаа.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 1.2 ИХ НАЯД ТӨГРӨГТ ХҮРЛЭЭ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 1.2 ИХ НАЯД ТӨГРӨ…

Гаалийн байгууллага нь Улсын төсөвт 2013-2017 онуудад эхний хагас жилийн байдлаар дунджаар 0.7 их наяд төгрөгийн татварын орлогыг төвлөрүүлж байсан бол энэ оны эхний хагас жилд 1.2 их наяд төгрөгт хүрч сүүлийн 5 жилийн дундаж...

ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамгаалах нь гаалийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн хүндтэй үүрэг билээ. Энэхүү үүргээ биелүүлж ажиллахад гаалийн харилцаанд оролцогчдын зүгээс хууль тогтоомжийг санаатай болон болгоомжгүй хэлбэрээр зөрчих явдал цөөнгүй тохиолддог.

Гаалийн зөрчил нь эрх зүйн зөрчлийн нэг төрөл бөгөөд захиргааны зөрчлийн үндсэн шинжийг агуулсан байдаг. Олон улсын эрх зүйн орчин нь гаалийн зөрчлийг дараахь байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Дэлхийн гаалийн байгууллагын нэр томъёоны тайлбарт “Гаалийн зөрчил гэдэгт гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг завдсан үйлдэл ” гэж тодорхойлжээ.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид “Гаалийн зөрчил нь гаалийн хуулийг зөрчсөн , эсхүл зөрчихийг завдсан аливаа үйлдэл” гэж заажээ.

Гаалийн зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах, таслан зогсоох талаар захиргааны шугамаар харилцан туслах Найробийн олон улсын конвенцид “Гаалийн зөрчил гэдэг нь гаалийн хууль зөрчсөн, зөрчихийг завдсан үйлдэл, эс үйлдэл” гэж заажээ.

Гаалийн зөрчил, хариуцлага нь:

  • Гаалийн асуудлаархи олон улсын гэрээ, конвенци
  • Монгол Улсын Үндсэн хууль
  • Гаалийн тухай хууль
  • Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль
  • Бусад холбогдох хууль тогтоомжоор тодорхойлогдон зохицуулагдана.
Гаалийн зөрчлийн тухай дэлгэрэнгүй pdf

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны
534 дүгээр тушаалын хавсралт

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго нь хууль дээдлэх, ардчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдлыг хангах, захирах, захирагдах, ард түмэндээ үйлчлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, мэргэшсэн, тогтвортой байх төрийн албаны зарчмуудыг гаалийн улсын байцаагч үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, иргэд, байгууллагад төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, албан үүргээ биелүүлэхэд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ нь Гаалийн ариун шударга ёсны тухай Дэлхийн гаалийн байгууллагын Арушагийн тунхаглал, Гаалийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, энэ дүрмээр зохицуулагдана.

1.4. Гаалийн ерөнхий газар, түүний дэргэдэх байгууллага, Улаанбаатар хот, аймаг, орон нутаг дахь гаалийн газар, хороо /цаашид “гаалийн байгууллага” гэх/-ны удирдах албан тушаалтан /цаашид “гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан” гэх/ нь ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин, үлгэр дууриал болж манлайлан ажиллана.

1.5. Энэ дүрэмд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно:
1.5.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүй” гэж гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг; 1.5.2. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчил" гэж гаалийн улсын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ дүрмийн 1.3 дахь заалтаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийг.

Хоёр. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ

2.1. Ёс зүйн хэм хэмжээ нь гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэх, гаалийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг, ухамсар, ёс суртахууныг төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

2.2. Гаалийн улсын байцаагч хууль тогтоомжийг дээдлэн өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж дор дурьдсан ёс зүйн хэм хэмжээг чанд баримтлан ажиллана:
2.1.1. ажил, албан тушаалдаа хүндэтгэлтэй хандаж гаалийн байгууллагын нэр хүндийг эрхэмлэж, олон нийтийн итгэлийг хүлээх;
2.1.2. төв, шударга ёсыг сахих, зохисгүй харьцаа, үйлдэл /эс үйлдэхүй/ гаргахгүй байх;
2.1.3. төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ албаны нэр хүндийг дээдлэн хариуцлагатай хандаж, хүнд суртлаас ангид байх;
2.1.4. бусдын нөлөөнд үл автах, албан тушаалыг нь урвуулан ашиглахыг санаархсан аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх;
2.1.5. хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх, өртөхгүй байх, /харилцан хамаарал бүхий этгээдийн бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, бүрдүүлэлт хийх г.м/;
2.1.6. гаалийн байгууллагаас явуулж буй бодлого, үйл ажиллагааг гуйвуулан тайлбарлах, олон нийтэд буруу, ташаа мэдээлэх, эсхүл түүнийг өөрийн санал, санаачилга мэтээр ярихыг цээрлэх;
2.1.7. үүрэгт ажил болон түр хугацаагаар албан тушаал орлон гүйцэтгэх, албан томилолтоор ажиллахдаа албаны мэдээ, мэдээллийг албан бусаар мэдээлэхгүй байх /тараахгүй байх/;
2.1.8. үйлчлүүлэгч хэл амаар доромжлох, илэрхий басамжлах, дарамт, шахалт үзүүлэх, сүрдүүлэх, халдлага үйлдэгдэх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаалийн улсын байцаагч нь /бие, биедээ/ хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцан туслалцаа үзүүлэх, хамгаалах, таслан зогсоох арга хэмжээг авах;
2.1.9. үйлчлүүлэгчийн нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;
2.1.10. үйлчлүүлэгчийн зүй ёсны шаардлага, санал, хүсэлт, зөвлөмжийг хүлээн авч шаардлагатай бол хэрэгжүүлэх талаар идэвхи санаачилгатай ажиллах;
2.1.11. ажил, арга хэмжээнд оролцохдоо товлосон цагийг баримтлах;
2.1.12. албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг нэн дариу Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдэх;
2.1.13. албан үүрэгтэй нь холбогдуулан гадаад, дотоодын зочин, төлөөлөгч, иргэн, байгууллагаас өгсөн /албан тушаалынх нь нэг сарын цалин, хөлснөөс дээш төгрөгөөр үнэлэгдэх/ бэлгийг хүлээн авсан даруй харъяалах гаалийн байгууллагын удирдлагад мэдэгдэж, зохих журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт мэдүүлэх.

Гурав. Гаалийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

3.1. Гаалийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хууль тоггоомжоор хориглосноос гадна дараахь зүйлсийг хориглоно:
3.1.1. бүрэн эрхэд нь хамаарахгүй асуудалд хөндлөнгөөс оролцох, эрх мэдлээ ашиглан бусдыг басамжлах, нэр төрийг гутаах, дарамт шахалт үзүүлэх;
3.1.2. албан тушаалаа өөрийн болон гэр бүлийнхээ санхүүгийн болон бусад асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах, нөлөөлөх;
3.1.3. үйлчлүүлэгчийг ялгаварлан гадуурхах, чирэгдүүлэх, хүнд суртал гаргах;
3.1.4. гаалийн хяналт хэрэгжүүлэхээс бусад зорилгоор хилийн боомт, гаалийн хяналтын бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт нэвтрэх /зорчигчийн хувьд нэвтрэх үл хамаарна/;
3.1.5. ажлын байранд зохимжгүй маргаан /хэрүүл/ гаргах, зүй бусаар авирлах;
3.1.6. албан тушаалын болон мэргэжил, мэргэшлийн байдлыг ашиглаж хууль бусаар ашиг, хонжоо олох, бусдад давуу байдал олгох, үйлчлүүлэгчид хувийн чанартай хүсэлт /зээлээр бараа авах, мөнгө зээлэх, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг нь хэрэглэх, бусдын мөнгөөр гадаадад зорчих, хямд үнээр бараа худалдан авах, үнэ төлбөргүй буюу хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хүсэх зэрэг/ шууд буюу шууд бус /үйл хөдлөлөөрөө илэрхийлэх, хоёрдмол утгатай үг, яриа хэрэглэх зэрэг/-аар гаргах;
3.1.7. байгууллагын эд хөрөнгө, тээврийн хэрэгслийг хувийн зорилгоор ашиглах;
3.1.8. албан үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдээс шан харамж авах. 3.1.9. гаалийн улсын байцаагч олон нийтийн газар танхайрах, харилцан зодолдох;
3.1.10. гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан гаалийн улсын байцаагчийн хувийн эд хөрөнгийг албаны болон хувийн зорилгоор ашиглах, тийм шийдвэр гаргах.

Дөрөв. Дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих

4.1. Ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаа нь гаалийн улсын байцаагчийн ажлыг дүгнэх, дээд шатны албан тушаалд томилон ажиллуулах, шагнаж урамшуулах, нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэх, гадаад, дотоодод томилолтоор ажиллуулах, суралцуулах, сахилга, хариуцлага тооцоход харгалзах үзүүлэлт болно.

4.2. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйд дээд шатны болон удирдах албан тушаалтан, гаалийн байгууллагын удирдах албан тушаалтны ёс зүйд Гаалийн ерөнхий газрын удирдлага болон дээд шатны албан тушаалтан тус тус хяналт тавина.

4.3. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаад бусад гаалийн улсын байцаагч хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

4.4. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгааг шалгах, дүгнэх, хянан шийдвэрлэхдээ албан тушаал, гавъяа шагнал, ажилласан жил зэргийг үл харгалзах зарчмыг удирдлага болгоно.

Тав. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, хүлээлгэх хариуцлага

5.1. Энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-ийг харъяалах бүтцийн нэгжийн даргын шийдвэрээр гаалийн улсын байцаагчийн "хяналтын карт"-д тэмдэглэнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тухайн гаалийн байгууллагын удирдлага /дарга/-ын зөвлөлөөр уг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж болно.

5.2. Гаалийн улсын байцаагч ёс зүйн дүрэм зөрчсөн эсэхийг хянан шийдвэрлэхдээ нотлох баримт, бодитой мэдээ, мэдээлэлд үндэслэнэ.

5.3. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгах явцад үйлдэл нь сахилгын, эсхүл захиргааны зөрчил, гэмт хэргийн шинжтэй бол хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авна.

5.4. Иргэд, байгууллагаас гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийг харъяалах гаалийн байгууллагын удирдлага шалгаж ажлын 10 хоногийн дотор дүгнэлт гаргана.

5.5. Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дагуу түүнийг шалгахтай холбоотой материалыг уг асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

5.6. Шаардлагатай гэж үзвэл гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын Сахилгын хороо хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.7. Ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан, эсхүл 1 жилийн дотор 2 болон түүнээс дээш удаа ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчвөл зөрчлийн шинж, үр дагавар, хор уршиг зэргийг харгалзан гаалийн улсын байцаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулна.

Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм pdf
banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
"МОНГОЛ УЛС, ОХУ-ЫН 2017 ОНЫ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛД" ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛТ АМЖИЛТТАЙ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

"МОНГОЛ УЛС, ОХУ-ЫН 2017 ОНЫ ГАДААД ХУДА…

МУ-ын ГЕГ, ОХУ-ын Холбооны гаалийн алба хоорондын Стратегийн хамтын ажиллагааны 2015-2019 оны төлөвлөгөөнд гадаад худалдааны статистикийн зэрэгцүүлэлтийг гурван жилд нэг удаа хийж байхаар тусгасан...

Дэлгэрэнгүй
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын  Гүний гаалийн газрын байрны 10 м2 талбай Эрээнцавын гаалийн салбарын байр 4 м2 талбай Ульханмайхан гаалийн салбарын байр 2 м2...

Дэлгэрэнгүй
ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН НЯРАВУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООДЫН НЯРАВУУДАД ЗОР…

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд анх удаа харьяа гаалийн газар, хороодын няравуудад зориулсан сургалтыг ГЕГ-ын Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсээс зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 1.2 ИХ НАЯД ТӨГРӨГТ ХҮРЛЭЭ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛО…

Гаалийн байгууллага нь Улсын төсөвт 2013-2017 онуудад эхний хагас жилийн байдлаар дунджаар 0.7 их наяд төгрөгийн татварын орлогыг төвлөрүүлж байсан бол энэ оны эхний хагас...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАЛАА

ГААЛИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР Ш…

Тулгар төрийн 2227 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 812 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 107 жил, Ардын хувьсгалын 97 жил, Ардчилсан хувьсгалын...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР

ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР

Гаалийн байгууллага 2018 оны хагас жилийн байдлаар нийт 867 зөрчил илрүүлсэн байна. Үүнээс хялбаршуулсан журмаар 801 зөрчил, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт 32 удаа, эрүүгийн шинжтэй хэрэг...

Дэлгэрэнгүй
СОЛОНГОСЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ АСУУДЛААР САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

СОЛОНГОСЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ИТГЭМЖЛЭГДС…

            БНСУ-ын гаалийн газрын дарга Ким Ёнг Мүүний урилгаар Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга Б.Асралт тэргүүтэй төлөөлөгчид БНСУ-д албаны айлчлал хийж байна. Энэ үеээр...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМТРАН 2017 ОНЫ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ЗЭРЭГЦҮҮЛЭН СУДАЛЛАА

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ…

Монгол улс, БНХАУ-ын засгийн газрын хамтран ажиллах хэлэлцээрийн дагуу хоёр улсын гаалийн байгууллага хоорондын гадаад худалдааны статистикийн зэрэгцүүлэлтийг жил бүр хийж байхаар тусгасан байдаг. Энэхүү...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛЫН ГААЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР БНХАУ, УНГАР, ЯПОН, КИРГИЗ, ХБНГУ, БНСУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА

МОНГОЛЫН ГААЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ГАДААД ХАМТЫН АЖ…

Дэлхийн 182 орныг эгнээндээ нэгтгэн, үйл ажиллагаагаа явуулдаг Дэлхийн Гаалийн байгууллагад Монгол Улс 1991 онд 111 дэх гишүүнээр элсэн орсноос хойш тус байгууллагаас хэрэгжүүлж буй...

Дэлгэрэнгүй
 МУ-ЫН ГЕГ-ЫН ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ГАЗАР БОЛОН ОХУ-ЫН ХГА-НЫ СИБИРИЙН ХУУЛЬ САХИУЛАХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ

МУ-ЫН ГЕГ-ЫН ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, ХЭРЭГ…

“Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр” болон “Гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх асуудлаар 2018-2019 онуудад...

Дэлгэрэнгүй