mn GB
Mobile menu

ХОС ТЭЖЭЭЛТ, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙГЭЭР АЖИЛЛАДАГ БОЛОН ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИНУУДАД НОГДУУЛСАН ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫГ БУЦААН ОЛГОХ ХУГАЦАА ДУУСАЖ БАЙНА

logo blue

Засгийн газрын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 165 дугаар тогтоолын дагуу “Хос тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэнхийгээражилладагавтомашин, цахилгаан тэжээлт автомашинд ногдуулсан онцгой албан татварыг буцаан олгох журам”-ын хугацаа дуусаж байгаатай холбогдуулан олон нийтэд мэдээлэл хийж байна.

Дэлгэрэнгүй: ХОС ТЭЖЭЭЛТ, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙГЭЭР АЖИЛЛАДАГ БОЛОН ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИНУУДАД НОГДУУЛСАН...

ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ИЛГЭЭЛТ

WCO bilingual white background

Хүндэт Гаалийн ерөнхий газрын дарга танаа,

            Олон улсын гаалийн тэмдэглэлт 2018 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийг бизнесийн орчны аюулгүй байдлын төлөө хэмээн тунхаглаж, ирэх жилийн уриаг “Эдийн засгийн хөгжилд хөтлөх бизнесийн аюулгүй орчин” болгон зарлаж байгааг мэдэгдэхэд таатай байна.

            Олон улсын худалдааг хөгжүүлэх нь бидний эцсийн зорилго биш, харин энэ нь биднийг эдийн засгийн хөгжилд хөтлөх арга хэрэгсэл юм. Иймд бид бүх нийтийн ач тусын төлөө бизнесийн байгууллагуудын худалдаанд оролцох оролцоог дэмжих бизнесийн орчинг бүрдүүлэхийг эрмэлзэн ажиллах ёстой.

            Дээрхийг харгалзан үзэж, гаалийн байгууллагууд бид нар хэрхэн бизнесийн орчны аюулгүй байдлын хангахад, улмаар эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтэд хувь нэмрээ оруулж болох вэ гэж өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Юуны өмнө дараах 3 үндсэн элементийг харгалзан үзвэл зохино. Үүнд:

  • Дэмжлэг үзүүлэх орчин

Гаалийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, авилгатай тэмцэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх, бараа, тээврийн хэрэгсэл, хүмүүсийн хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх зэргээр гаалийн байгууллага бизнесийн орчинг илүү бат бөх, урьдчилан таамаглахуйц болгоход хувь нэмэр оруулах боломжтой гэдгийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг.

  • Аюулгүй орчин

Хууль ёсны бизнес хөгжин цэцэглэхэд бараа нийлүүлэх сүлжээний аюулгүй байдал нэн чухал. Харин зарим тохиолдолд худалдаа эрхлэгчдийн дундаас аюул заналхийлэл эх үүсвэртэй байдаг. Тухайлбал, хүний эрүүл мэнд, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд аюул учруулах хууль бус худалдааны ачилт. Хил дамнасан гэмт хэрэг, олон улсын алан хядах үйл ажиллагааны хууль бус санхүүжилт зэрэгтэй тэмцэх нь бидний үүрэг хариуцлага. ДГБ-аас боловсруулан гаргасан хэрэглэгдэхүүн, арга хэрэгсэл, мэргэшлийг ашиглах замаар гаалийн байгууллага олон улсын худалдааны талбарын аюулгүй байдлыг идэвх зүтгэлтэй хангах бололцоотой юм.

  • Эрх тэгш, тогтвортой орчин

Оюуны өмчийн эрхийн зөрчил бүхий гэх мэт хууль бус бараааны импорт эсвэл татвах төлөхөөс зайлсхийх буюу үнийг худал мэдүүлэх зэргээр хууль ёсны барааг хууль бусаар улсын хилээр оруулж ирэх үйлдэл нь улсын эдийн засагт онц аюултай. Энэ нь зөвхөн хууль ёсны худалдаа эрхлэгчдэд болон төр засагт санхүүгийн хохирол үзүүлээд зогсохгүй, дэлхий дахины засаглал, эдийн засаг, хөгжил болон хүн амын аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлдэг.

Бизнесийн орчинг аюулгүй болгох эдгээр бүх асуудлууд гаалийн байгууллагын анхаарал хандуулж буй худалдааг хөнгөвчлөхтэй, цаашлаад шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц болон НҮБ-ын 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахад чиглэгдсэн Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилттэй салшгүй холбоотой.

ДГБ-аас боловсруулан гаргасан олон бичиг баримт, арга хэрэгслүүд болон тодорхой хөтөлбөрүүд илүү аюулгүй бизнесийн орчинг бий болгоход гаалийн байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Тэдгээр нь гаалийн байгууллагын худалдааны холбогдолтой процессыг бэхжүүлээд зогсохгүй худалдааг хөнгөвчлөх болон аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулдаг.

Дэлхийн гаалийн байгууллагаас боловсруулан гаргасан бичиг баримт, хэрэглэгдэхүүнээс дараахийг онцлон, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг уриалж байна:

  • Аюулгүй байдлын (SAFE) багц стандартад тусгагдсан гол зарчмуудад суурилсан аюулгүй байдлын болон хууль сахиулах тогтолцоо, Тухайлбал, мэдээллийг цахимаар урьдчилан авах байдлаар болон дэвшилтэт хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж ашиглах замаар эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, экспортын хяналт, саадгүй мэдээлэл солилцоо, бусад төрийн байгууллага болон хувийн хэвшилтэй хамтын ажиллагааг нягтруулах гэх мэт;
  • Цахим орчинд мэдээлэл солилцохдоо кибер болон мэдээллийн өгөгдлийн аюулгүй байдал хангах чиглэлээр ДГБ-ын “Дижитал гааль” дахь ойлголтууд болон цахим худалдааны аюулгүй байдлыг шинээр хөндөн судалж буй үндсэн зарчмууд дэмжлэг болох боломжтой;
  • Авилгатай тэмцэж, ариун шударга ёсыг сайжруулахад олон талт арга барилыг нэвтрүүлэх;
  • Хилийн аюулгүй байдалтай холбоотой тулгардаг хүндрэлүүдийг даван туулахад ДГБ-ын Аюулгүй байдлын хөтөлбөр болон түүний үндсэн таван бүрэлдэхүүн хэсэг болох зорчигчийн хяналт, тэсэрч дэлбэрэх хэрэгсэл үйлдвэрлэхэд ашиглагдах боломжтой химийн бодисын эсрэг тэмцэх, стратегийн худалдаааны хяналт, гар буу болон зэвсгийн хууль бус худалдааны эсрэг болон алан хядах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ойлголтуудыг хэрэгжүүлэх;
  • Мэдээлэл цуглуулах болон орчин үеийн дүн шинжилгээний арга техник ашиглах. Тухайлбал, дата майнинг, урьдчилан таамаглах дүн шинжилгээ, боловсруулаагүй мэдээллээс утга учир, зүй тогтол олох тусгай компьютерийн програмууд, дэвшилтэт алгоритм ашиглан мэдээллийг эмх замбараанд оруулдаг технологиуд гэх мэт;
  • Үндэсний хэмжээнд болон олон улсад байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, харилцан ойлголцолд хүрч, үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Эдийн засгийн үнэ цэнийн гинжин хэлхээ нарийн төвөгтэй үйл явцаас бүрдэх учраас хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх гол хүчин зүйлс нь хамтын ажиллагаа болон мэдээлэл солилцоо юм. Тухайлбал, Гааль-Татварын байгууллагын хамтын ажиллагаа нь эрсдэлийг үнэлэх, хууль сахилтыг хангах, худалдааг хөнгөвчлөхөд нэн чухал үүрэгтэй; мөн
  • Бүх талуудын оролцоог хангах, нээлттэй харилцаа холбооны суваг үүсгэх, үр дүнтэй хамтран ажиллаж, зөвлөгөө өгөх. Ингэхдээ гол зорилго нь хууль сахилтыг ухуулан сурталчлах болон өөрчлөлтийн үр дүнтэй, үр ашигтай хэрэгжүүлэх явдал байна.

Үндэсний хэмжээнд та бүхэн 2018 онд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа “Эдийн засгийн хөгжлийн төлөө аюулгүй бизнесийн орчинг” бүрдүүлэхэд чиглүүлэн ажиллахыг уриалж байна. Мөн энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй ажлаа бидэнтэй хуваалцан гэдэгт итгэлтэй байна.

Хүндэтгэсэн

111111

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТАРСАН ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН НАЙМДУГААР ХУДАЛДААНЫ ПРОТОКОЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМТАРСАН ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Munhuu 3

Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн хяналт, шалгалтын газрын дарга Э.Мөнхөөгөөр ахлуулсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-03-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Эрээн хотод Монгол Улс, БНХАУ-ын гаалийн байгууллагын хамтарсан шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх хуралдаанаар “Хяналт шалгалтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх туршилтыг хэрэгжүүлэх төсөл”-ийг харилцан тохиролцлоо.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТАРСАН ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН НАЙМДУГААР...

МОНГОЛЫН ГААЛЬЧИД БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН АКАДЕМИД РЕНТГЕН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Surgalt         Гаалийн ерөнхий газар болон Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар, Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар, Замын үүд дэх гаалийн газар, Шивээхүрэн дэх гаалийн газар, Буянт-ухаа дахь гаалийн газар, Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын 15 хүний бүрэлдхүүнтэй баг 2017 оны 10 сарын 29-өөс 11 сарын 5-ны хооронд БНХАУ-ын Чинхуандао хотын гаалийн газрын захиргааны академид ЧИНГЭЛЭГИЙН СКАНЕРДСАН ЗУРАГ ДҮРСИЙГ ТАНИХ БОЛОН ХУУЛЬ БУСААР ХИЛ ДАВУУЛАХ ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ” сургалтанд хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛЫН ГААЛЬЧИД БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН АКАДЕМИД РЕНТГЕН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХООРОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХЭЛЭЛЦЭЭРТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

medee 1

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс болон Монгол Улсын гаалийн байгууллагын хооронд Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийн хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд гарыг үсэг зурах арга хэмжээ 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй: БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХООРОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ...

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Д.ЦОГТБААТАР БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАВ

IMG 0220

     Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар бизнес эрхлэгчид, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Гадаад харилцааны яаманд хүлээн авч уулзаж,  гадаад худалдаанд тулгамдаж буй асуудлуудын талаар  санал солилцлоо.  Уулзалтын үеэр Д.Цогтбаатар сайд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэхэд Гадаад харилцааны яам, дипломат төлөөлөгчдийн газрууд, үндэсний бизнес эрхлэгчдэд холбогдох дэмжлэг үзүүлэхийг онцолж, тулгамдаж буй бэрхшээлийг хамтран шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллахаа мэдэгдэв.

Дэлгэрэнгүй: ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Д.ЦОГТБААТАР БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАВ

Б.ЦЭРЭН: 105 ЖИЛИЙНХЭЭ БОСГОН ДЭЭР ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ УИХ-Д ӨРГӨН БАРИЛАА

3543

- Монгол Улсад гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний 105 жилийн ойн баярын мэндийг танд болон танай хамт олонд хүргэе. Та манай уншигчдад өөрийгөө танилцуулаач?

-Баярлалаа. Намайг Б.Цэрэн гэдэг. Гаалийн ерөнхий газрын Статистикийн хэлтсийн дарга албыг хашдаг.

- Юун түрүүнд хоёулаа Ардын хувьсгалын үед тулгын чулуугаа тулсан гаалийн байгууллагын үүсэл хөгжлийн талаар ярих нь зүйтэй болов уу?

- Монгол Улсын гаалийн байгууллага өнөөдөр 105 нас хүрч байна. 105 жил гэдэг бол Ардын хувьсгалын үе бүр түүнээс ч өмнөх үеийг ярих хэрэгтэй. Богд хаант Засгийн газар байгуулагдсан үеэс эхлэн Гаалийн хэргийг хамаарах яамыг байгуулсан байдаг. Тухайн үед манай улсаас мал болон малын гаралтай түүхий эд, ангийн арьс хилээрээ гаргадаг өргөн хэрэглээний бараа, цай, торго гэх зэрэг бараа хилээр орж ирдэг байсан байна.

Ингээд Ардын хувьсгал 1921 онд ялж, энэ цаг үеэс орчин цагийн Монгол Улсын гаалийн байгууллага хөгжих сууриа тавьж өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалт бүхий 18 гаалийн газар хороо 40 гаруй боомттой 1400 гаруй гаалийн байцаагчийг эгнээндээ нэгтгэсэн томоохон салбар болтлоо хөгжсөн түүхтэй.

Дэлгэрэнгүй: Б.ЦЭРЭН: 105 ЖИЛИЙНХЭЭ БОСГОН ДЭЭР ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ УИХ-Д ӨРГӨН БАРИЛАА

МЭНДЧИЛГЭЭ

darga B

Монгол Улсад Гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 105 жилийн ойг тохиолдуулан гаалийн салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд, тэдний үйл хэргийг залгамжлан үргэлжлүүлж буй гаалийн нийт албан хаагчид, тэдний гэр бүл, гаалийн харилцаанд оролцогч Та бүхэндээ чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье.

Дэлгэрэнгүй: МЭНДЧИЛГЭЭ

ЧИНГЭЛЭГ, АЧААНЫ АВТОМАШИН ШАЛГАХ ХӨДӨЛГӨӨНТ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

IMG 0127        

         Монгол, Хятадын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг нь БНХАУ-аас Монгол Улсад олгож буй зээл, тусламж, түүгээр хэрэгжүүлж буй төслүүд билээ.

Дэлгэрэнгүй: ЧИНГЭЛЭГ, АЧААНЫ АВТОМАШИН ШАЛГАХ ХӨДӨЛГӨӨНТ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЁСЛОЛЫН АРГА...

“МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ, ХЭРЭГЖИЛТ: ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

1

Гаалийн байгууллагын 105 жилийн ойн хүрээнд “Монгол улсын гадаад худалдааны бодлого, чиглэл, хэрэгжилт: Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт хурлыг 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл” танхимд зохион байгууллаа.

Хурлыг нээж Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга Б.Батхишиг үг хэлж, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга О.Цэенрэгзэн, Татвар орлогын газрын дарга Я.Эрдэнэчимэг нар хурал удирдан явууллаа.

Дэлгэрэнгүй: “МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛ, ХЭРЭГЖИЛТ: ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУДАЛДААГ...