mn GB
Mobile menu

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ

Audit           Үндэсний аудитын газраас Төрийн Аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол улсын Ерөнхий Аудиторын А/72 дугаар тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу Гаалийн ерөнхий газрын системийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж, уг тайланг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцүүлсэн, Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн, бодитой илэрхийлэгдсэн гэж үзэж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өглөө.

Audit 2

alban bichig