mn GB
Mobile menu

Үнийн судалгааг цахим орчимд нээлттэй ил тод байршуулан гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэллээ 2014.07.22

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home01/customsg/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2014-07-22/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.27