mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХ

 

Асуулт

Зөвшөөрөл олгогч байгууллагын хариулт

1

Зөвшөөрлийн нэр

Гаалийн баталгаат агуулах

2

Зөвшөөрөл олгогч байгууллагын нэр

Гаалийн ерөнхий газар

3

Эрх зүйн үндэслэл

( хууль, эрх зүйн актын нэр, холбогдох зүйл, заалт тус бүрийг текстээр нь тодорхой бичнэ.)

1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль-15.4.8
Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх;
2. Гаалийн тухай хууль-138.2- Энэ хуулийн 138.1-д заасан зөвшөөрлийг тухайн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан 3 жил хүртэл хугацаагаар гаалийн удирдах төв байгууллага олгох бөгөөд уг хугацааг анх олгосноос доошгүй хугацаагаар сунгаж болно
3. “Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам” - Гаалийн Ерөнхий Газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/42 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

4

Энэхүү зөвшөөрлийг анх хэзээ олгож эхэлсэн бэ?

( Он, сар, өдөр)

1993 он

5

Энэхүү зөвшөөрлийг 2016, 2017 онуудад нийт хэдийг шинээр олгосон бэ?

2016-5

2017-5

6

Зөвшөөрлийг олгоход ямар хугацаа шаардагддаг вэ? (хүсэлт хүлээн авснаас, шийдвэр гарах хүртэл)

21 хоног

7

Энэ зөвшөөрлийг авахад аж ахуй эрхлэгчээс заавал бүрдүүлэх ёстой баримт бичгийн жагсаалт

Жишээ:

-Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хувь

-Татварын албаны тодорхойлолт эх хувь гэх мэт шаарддаг бүх баримт бичгийг жагсаана.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.4-т заасан бичиг баримт;

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиас:
11 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
11.1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ :
11.1.1. тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
11.1.2. тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
11.1.3. тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар
11.1.4. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

1. Гаалийн тухай хуулийн 139, 145 дугаар зүйлд заасан бичиг баримт
Гаалийн тухай хуулиас:
139.1.1.тухайн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдлийг хангах санхүүгийн чадавхтай болохыг нотолсон бичиг баримт;
139.1.2.үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтын тухай мэдээлэл ;
139.1.3.барилга, байгууламж, талбайн бүдүүвч зураг ;
139.1.4.холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт;
139.1.5.ажлын байрны дүгнэлт;
139.1.6.гаалийн хяналт тавих нөхцөлийг хангасан тухай мэдээ

8

Энэхүү зөвшөөрлийг авахад бизнес эрхлэгчээс төлөх төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс хэд вэ?

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн 19.1.7, ЗГ-ын 2011 оны 199 дүгээр тогтоолын 9.1.7

Хураамж - 4,500,000 төгрөг

9

Зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа?

3 жил хүртэлх хугацаанд

10

Зөвшөөрлийг ямар зорилгоор олгодог вэ?

 • Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалахад энэ зөвшөөрөл шаардлагатай юу?
 • Ийм төрлийн зөвшөөрөл олгодог олон улсын сайн туршлага бий юу?
 • Энэ зөвшөөрөл нь зөвшөөрөл өгч байгаа байгууллагын орлого болон улсын төсвийн бүрдүүлэлтэд нөлөөлдөг үү? Хэрэв тийм бол, яагаад?
 • Энэ зөвшөөрөл нь тухайн салбарт өрсөлдөөнийг хязгаарладаг уу? Хэрэв тийм бол яагаад?
 • Энэ зөвшөөрлийн зорилго нь уг асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн сайн арга зам мөн үү? Өөр ямар аргаар асуудлыг зохицуулах боломжтой вэ
 • Бусад – тодруулах

ГААЛИЙН БYРДYYЛЭЛТИЙН ГОРИМЫГ ХЯЛБАРЧЛАХ, УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН /D/ хавсралтад гаалийн агуулахын тухай заасан байдаг.

Үйлчлүүлэгчдэд зах зээлээ хайх боломжийг бүрдүүлэх, гаалийн болон бусад татвар төлөх хугацаа олгох зорилготой. ААН иргэдэд гадаад худалдаа, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад таатай орчин бүрдүүлнэ. Барааг гаалийн баталгаат агуулахад 2 жил хүртэл хугацаагаар хадгалж болдог. Шаардлагатай тохиолдолд 1 жилийн хугацаагаар сунгаж болдог.

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгуулсан гаалийн баталгаат агуулахын нутаг дэвсгэр нь тарифын болон тарифын бус хязгаарлалтын хувьд гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдоно. Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг ГЕГ-ын Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэний үндсэнд ГЕГ-ын даргын шийдвэрээр олгодог.

11

Хэрэв бизнес эрхлэгчдээс энэхүү зөвшөөрлийн бизнест ээлтэй эсэх талаар ямар нэг санал хүсэлт ирүүлж байсан бол, энд тэр тухай бичнэ үү.

/Дүн шинжилгээний баг үүнийг бизнес эрхлэгчдээс тодруулна/

үгүй

12

Энэ зөвшөөрлөөр дамжин бий болж буй захиргааны дарамт, хүнд суртлыг хэрхэн багасгавал зохилтой вэ?

Жишээ:

 • Өргөдлийг шийдвэрлэх хугацааг багасгах
 • Төлбөр, хураамжийг багасгах
 • Тавьдаг шалгууруудыг хялбаршуулах, шаардлагагүй шалгуурыг үгүй болгох
 • Зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг уртасгах
 • Өөр зөвшөөрөлтэй нэгтгэх
 • Зөвшөөрөл олгох биш бүртгүүлэх / мэдэгдснээр үйл ажиллагаа эрхлэх боломжтой болгох
 • Шаардлагагүй тул хүчингүй болгох
 • Зөвшөөрөлтэй холбоотой ямар ч асуудал байхгүй тул хэвээр үлдээх
 • Бусад

 

 

ГХШГ

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН СУДАЛГАА

д/д

ААН-ийн нэрс

Зөвшөөрөл олгосон огноо,

тушаалын дугаар

Харьяалах гаалийн газар

1

АБТЭМА

1994   № 20

УБГГ

2007.01.17№024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2 жил /

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.12.07 А/274 /3 жил/

2

УБ импекс

ХХК

1993 №118

УБГГ

2004 № 595

2007.01.17 № 024/3 жил/

2010.04.27 №223 /2 жил/

2012.04.19 A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

   

2017.10.31 А/241 /3 жил/

 

3

Тэнгэр

ХХК

1999 №350

УБГГ

2003.05.09 № 276

2007.01.17 № 024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.10.31 А/241 /3 жил/

4

Туушин

ХХК

2000 № 547

УБГГ

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.07.04 №А/171 /3 жил/

5

МИАТ ХК /катеринг/

1999 № 30

БУГГ

2007.01.17 № 024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.05.21 №А/79 /2жил/

2017.05.16 №А/107 /3 жил/

6

Моннис интернэшнл

ХХК

/УБ хот дахь/

2009.02.16№ 062

УБГГ

2010.02.12№66   /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.14№А/105 /2жил/

2015.08.14 №А/188 /3жил/

7

“Натурал текстайл групп” ХХК

/ Эрдэнэт хивс ХК/

2005 № 617

Орхон ГГ

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.04.19 №А/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.06.20 №А/143 /нэр өөрчлөв, 3 жил/

8

Хэт моторс ХХК

2012.04.19 №А/63 /2жил/

УБГГ

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.02.12№66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.5.14 №А/105/2жил/

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

9

Дако ХХК

2005 № 618

УБГГ

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.02.12№66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14№А/105/2 жил/

2015.03.05 №А/30 /талбай багасгав/

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

10

Комит сервис

ХХК

2004-08-20 №397

УБГГ

2007.01.1 №024 /3жил/

2010.02.12 №66   /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.18№/105

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

2017.10.09 №А/222 /талбай багасгав/

11

Монгол Экспресс ХХК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2012.12.18 №А/238 /3жил/

 

2014.03.19 А/46 /3 жил/

2016.07.18 А/265 /талбай багасгав./

2017.05.22 А/111 /3жил/

   

2017.07.04 А/168 /талбай нэмэгдүүлэв/

 

1 2

Магнай трейд ХХК

УБ хот дахь

2000 № 167

УБГГ

2007.01.17№024   /3жил/

2010.02.12№66 /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.14№А/105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

13

Магнай трейд ХХК

Говьсүмбэр аймаг дахь

2018.01.09 А/09 /3 жил/

СШГГ

1 4

Магнай трейд ХХК

Дархан дахь

2005 № 190

Дархан ГГ

2007.01.17№024   /3жил/

2010.02.12№66   /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14 №А/105

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

1 5

НИК ХХК

УБ хот дахь

2005 № 80

УБГГ

2006 № 244

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14№А/105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

1 6

НИК ХХК

Дархан дахь

2006 № 525

Дархан ГГ

2007.01.17 №024   /3жил/

2010.02.12 №66   /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14№А/105

   

2015.08.14 №А/188 /3жил/

 

1 7

Жаст-Ойл ХХК

2005 № 661

УБГГ

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 2жил/

2013.05.14№А/105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

1 8

Жаст-1 ХХК

2011.12.30 №687 /2жил/

УБГГ

2013.05.14№А/105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

1 9

Шунхлай групп

УБ хот дахь

2000 №265

УБГГ

2003 №152

2004 № 173

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14№А/105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

20

Шунхлай групп ХХК

Сайншанд дахь салбар

2017.04.11 №А/75 /3 жилээр эрх олгов/

Сайншанд дахь ГГ

2 1

А-Жет лимитед

2003 № 467

БУГГ

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14№А/105 /2жил/

2015 №А/274 /3 жил/

2017.07.04 А/169 /төрөл өөрчлөв/

 

2 2

Фотон карс ХХК

2010.07.08 №351/2жил/

УБГГ

2010.09.18№А/163/1 жил/

2013.07.22№А/161 2/жил/

2015.08.31 №А/210 /3жил/

2 3

Вагнер ази тоног төхөөрөмж ХХК

2010.07.08№ 350 /2жил/

УБГГ

2012.09.18№А/164 /1жил/

2013.07.22А/161

2015.08.31 №А/120 /3 жил/

2 4

Моносфарм трейд ХХК

2010.12.27 №676 /2жил/

УБГГ

2013.05.14№А105 /2жил/

2015.08.14 №А/188 /3жил/

2 5

Мэргэван ХХК

2011.03.07№94 /1жил/

БУГГ

2012.03.20 №А/42 /1жил/

2013.05.14№А105

2015.08.14 №А/188 /3жил/

2 6

Бодиз-Автомотив ХХК

2011.08.12№386

УБГГ

2012.11.01-нийг хүртэл олгосон

2012.11.26 №А/218 /1жил/

2014.03.19 А/46 / 3жил /

2017.10.31 А/241 /3жил/

2 7

Монгол субару автомашин ХХК

2011.08.12 №387 /2жил/

УБГГ

2013.10.16А/210 /2жил/

2015.10.27 А/257 /3 жил/

2 8

Энержи ресурс ХХК

2011.11.15 №557 /1жил/

Гашуун

сухайт ГГ

2012.11.26 №А/218 /1жил/

2014.01.27 А/17 /2 жил/

2015.12.04 А/274 /3 жил/

2 9

Монспэд ХХК

2011.12.30 №688 /1 жил/

УБГГ

2012.11.26 №А/219 /1жил/

2014.01.21 №А/07 / 2 жил/

2016.03.02 №А/53 /3 жил/

30

Техник Импорт ХК

2012.04.16 №А/58 /1жил/

УБГГ

2013.08.01А/168 /2жил/

2016.03.02 А/53 /3 жил/

3 1

Техник Форум ХХК

2012.06.20 №А/110 /1жил/

УБГГ

2013.08.01А/168 /2жил/

2015.12.04 A/274 /3 жил/

3 2

Монгол Хьюндай Автомотив ХХК

2012.06.20 №А/111 /1жил/

УБГГ

2013.07.22№А/161 /2жил/

2015.08.31 A/210 /3 жил/

2016.11.18 А/53 /талбай өөрчлөв/

3 3

Хаус Групп ХХК

2012.08.13 №А/136 /2жил/

Сайншанд дахь гаалийн газар

2014.12.16 А/229 /3 жил/

3 4

Херахолдинг ХХК /задгай/

2012.09.18 А/163 /1жил/

УБГГ

2013.10.16А/210 /2жил/

2015.10.27 А/257 /3 жил/

2017.09.15 А/201 /талбай багасгав/

35

Талын Сувд ХХК

2012.12.18 №А/239 /3 жил/

Дорнод аймаг дахь гаалийн газар

2016.05.16 А/162 /3 жил/

3 6

Моннис Интернэшнл ХХК

/ Өмнөговь Цогтцэций сум/

2012.12.18 А/241 /1 жил/

Гашуунсухайт ГГ

2014.01.27 А/17 /2 жил/

2017.04.05 А/60 /3 жил/

3 7

Э-транс ложистик ХХК

2013.09.20А/193 /1 жил/

Замын-Үүд дэх гаалийн газар

2014.10.20 A/189 /3 жил/

2017.12.07 А /3жил/

2018.03.19 А/48 /код нэгтгэв/

38

Арцат Овоо ХХК

2014.06.30 А/119

УБГГ

2017.10.09 А/223 /3 жил/

39

Алмоне ойл ХХК

2014.05.14 А/87 /1 жил/

УБГГ

40

УБ транс ХХК

2014.11.13 А/209 /3 жил эрх олгов/

УБГГ

41

МСМ групп ХХК

2015.01.12 А/06 /1 жил/

УБГГ

2016.04.20 А/128 /3 жил/

2017.02.09 A/18 /талбай нэмсэн/

42

Ази фарм ХХК

2015.03.11 /1 жил эрх олгов/

Буянт-Ухаа дахь ГГ

2016.03.02   А/53 /3 жил сунгав/

43

Интердисижн ХХК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2015.08.31 А/125 /3 жил эрх олгов/

УБГГ

44

Эм Пи ХХК

2015.08.31 А/125 /3 жил эрх олгов/

УБГГ

45

Галба шанхын говь ХХК

2016.06.14 А/202 /1 жил эрх олгов/

Гашуунсухайт дахь ГГ

46

Прогресс транс ХХК

2016.07.18 А/271 /1 жилийн эрх олгов/

УБГГ

47

Евроконстракшн ХХК

2016.06.20 А/225 /1 жилийн эрх олгов/

УБГГ

48

Петролеум продакшн ХХК

2016.11.18 А/52 /1 жилийн эрх олгов/

Орхон аймаг дахь ГГ

2017.12.07 А/274 /3 жил/

49

Буянт-Ухаа дахь ачаа, шуудан үйлчилгээний цогцолбор /карго/

2017.04.11 А/73 /3 жил эрх олгов/

Буянт-Ухаа дахь ГГ

50

Монголын Алт (МАК) ХХК

2017.04.11 А/74 /3 жилээр эрх олгов/

Сайншанд дахь ГГ

51

Мөнххада ХХК

2017.01. №А/ /3 жилээр эрх олгов/

УБГГ

52

Палома ХХК

2017.10.09 №А/224 /3 жилээр эрх олгов/

УБГГ

53

Глобал бридж ХХК

2015.02.11 А/21 /1жил эрх олгов/

УБГГ

2017.02.09 А/20 /2 жил/

54

Улаанбаатар БҮК ХХК

2007.10.16 655 /3 жил/

УБГГ

2010.04.27 66 /2 жил/

2012.04.19 213 /2 жил/

2014.03.19 А/188 /3 жил/

2017.10.31 А/241 /3 жил/

55

Арвин-Үндэс ХХК

2018.03.19 А/45 /3 жил/

УБГГ

56

Бродерс Юнион ХХК

2018.03.19 А/46 /3 жил/

УБГГ

 

ГХШГ