mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХ

 

 

Асуулт

Зөвшөөрөл олгогч байгууллагын хариулт

1

Зөвшөөрлийн нэр

Гаалийн баталгаат агуулах

2

Зөвшөөрөл олгогч байгууллагын нэр

Гаалийн ерөнхий газар

3

Эрх зүйн үндэслэл

(хууль, эрх зүйн актын нэр, холбогдох зүйл, заалт тус бүрийг текстээр нь тодорхой бичнэ.)

Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх;

 1. Энэ хуулийн 138.1-д заасан зөвшөөрлийг тухайн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан  3 жил хүртэл хугацаагаар гаалийн удирдах төв байгууллага олгох бөгөөд уг хугацааг  анх олгосноос доошгүй хугацаагаар сунгаж болно

4

Энэхүү зөвшөөрлийг анх хэзээ олгож эхэлсэн бэ?

(Он, сар, өдөр)

1993 он

5

Энэхүү зөвшөөрлийг 2017, 2018 онуудад нийт хэдийг шинээр олгож, хэдийг хүчингүй болгосон бэ?

2017-олгосон-5, хүчингүй болгосон-2.

2018 эхний хагас жилд олгосон-10, хүчингүй болгосон-10.

6

Зөвшөөрлийг олгоход ямар хугацаа шаардагддаг вэ? (хүсэлт хүлээн авснаас, шийдвэр гарах хүртэл)

21 хоног

7

Энэ зөвшөөрлийг авахад аж ахуй эрхлэгчээс заавал бүрдүүлэх ёстой баримт бичгийн жагсаалт

Жишээ:

-Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хувь

-Татварын албаны тодорхойлолт эх хувь гэх мэт шаарддаг бүх баримт бичгийг жагсаана.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.4-т заасан бичиг баримт;

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиас:

11 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

11.1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ :

 1. 1.Гаалийн тухай хуулийн 139, 145 дугаар зүйлд заасан бичиг баримт

Гаалийн тухай хуулиас:

            139.1.2.үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтын тухай мэдээлэл ;

            139.1.3.барилга, байгууламж, талбайн бүдүүвч зураг ;

            139.1.4.холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт;

            139.1.5.ажлын байрны дүгнэлт;

8

Энэхүү зөвшөөрлийг авахад бизнес эрхлэгчээс төлөх төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс хэд вэ?

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн 19.1.7, ЗГ-ын 2011 оны 199 дүгээр тогтоолын 9.1.7

Хураамж - 4,500,000 төгрөг

9

Зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа?

3 жил хүртэлх хугацаанд

10

Зөвшөөрлийг ямар зорилгоор олгодог вэ?

 • Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалахад энэ зөвшөөрөл шаардлагатай юу?
 • Ийм төрлийн зөвшөөрөл олгодог олон улсын сайн туршлага бий юу?
 • Энэ зөвшөөрөл нь зөвшөөрөл өгч байгаа байгууллагын орлого болон улсын төсвийн бүрдүүлэлтэд нөлөөлдөг үү? Хэрэв тийм бол, яагаад?
 • Энэ зөвшөөрөл нь тухайн салбарт өрсөлдөөнийг хязгаарладаг уу? Хэрэв тийм бол яагаад?
 • Энэ зөвшөөрлийн зорилго нь уг асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн сайн арга зам мөн үү? Өөр ямар аргаар асуудлыг зохицуулах боломжтой вэ
 • Бусад – тодруулах
 • Өргөдлийг шийдвэрлэх хугацааг багасгах
 • Төлбөр, хураамжийг багасгах
 • Тавьдаг шалгууруудыг хялбаршуулах, шаардлагагүй шалгуурыг үгүй болгох
 • Зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг уртасгах
 • Өөр зөвшөөрөлтэй нэгтгэх
 • Зөвшөөрөл олгох биш бүртгүүлэх / мэдэгдснээр үйл ажиллагаа эрхлэх боломжтой болгох
 • Шаардлагагүй тул хүчингүй болгох
 • Зөвшөөрөлтэй холбоотой ямар ч асуудал байхгүй тул хэвээр үлдээх
 • Бусад

ГААЛИЙН БYРДYYЛЭЛТИЙН ГОРИМЫГ ХЯЛБАРЧЛАХ, УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН /D/ хавсралтад гаалийн агуулахын тухай заасан байдаг.

Үйлчлүүлэгчдэд зах зээлээ хайх боломжийг бүрдүүлэх, гаалийн болон бусад татвар төлөх хугацаа олгох зорилготой. ААН иргэдэд гадаад худалдаа, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад таатай орчин бүрдүүлнэ. Барааг гаалийн баталгаат агуулахад 2 жил хүртэл хугацаагаар хадгалж болдог. Шаардлагатай тохиолдолд 1 жилийн хугацаагаар сунгаж болдог.

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгуулсан гаалийн баталгаат агуулахын нутаг дэвсгэр нь тарифын болон тарифын бус хязгаарлалтын хувьд гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдоно. Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг ГЕГ-ын Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэний үндсэнд ГЕГ-ын даргын шийдвэрээр олгодог.

11

Хэрэв бизнес эрхлэгчдээс энэхүү зөвшөөрлийн бизнест ээлтэй эсэх талаар ямар нэг санал хүсэлт ирүүлж байсан бол, энд тэр тухай бичнэ үү.

/Дүн шинжилгээний баг үүнийг бизнес эрхлэгчдээс тодруулна/

үгүй

12

Энэ зөвшөөрлөөр дамжин бий болж буй захиргааны дарамт, хүнд суртлыг хэрхэн багасгавал зохилтой вэ?

Жишээ:

 

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХ

/2018.07.01-ний өдрийн байдлаар/

д/д

ААН-ийннэрс

Зөвшөөрөл олгосон огноо,

Тушаалын дугаар

Харьяалах гаалийн газар

Төрөл, үйл ажиллагааны чиглэл

1

АБТЭМА

1994   № 20

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2007.01.17№024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2 жил /

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.12.07 А/274 /3 жил/

2

УБ импекс

ХХК

1993 №118

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2004 № 595

2007.01.17 № 024/3 жил/

2010.04.27 №223 /2 жил/

2012.04.19 A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.10.19 А/241 /3 жил/

3

Тэнгэр

ХХК

1999 №350

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, хүнсний бараа

2003.05.09 № 276

2007.01.17 № 024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.10.19 А/241 /3 жил/

4

Туушин

ХХК

2000 № 547

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.07.04 №А/171 /3 жил/

5

Улаанбаатар-БҮК

2007.10.16 № 655

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, хүнд тоног төхөөрөмж

2010.04.27№223 /2 жил/

2012.04.19 №A/63 /2жил/

2014.03.19 №А/46 /3 жил/

2017.10.19 А/241 /3 жил/

6

МИАТ ХК /катеринг/

1999 № 30

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

Хаалттай, хүнсний бараа

2007.01.17 № 024 /3 жил/

2010.04.27 №223 /2жил/

2012.05.21 №А/79 /2жил/

2017.05.16 №А/107 /3 жил/

 

7

Хэт моторс ХХК

2012.04.19 №А/63 /2жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, суудлын автомашин

2007.01.17 № 024 /3жил/

2010.02.12№66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.5.14 №А/105/2жил/

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

8

Комитсервис

ХХК

2004-08-20 №397

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, задгай,

тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизм

2007.01.1 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.18№/105

2015.08.14 №А/188 /3 жил/

2017.10.09 №А/222 /талбай багасгав/

 

9

Моннис интернэшнл

ХХК

/УБ хот дахь/

2009.02.16№ 062

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизм

2010.02.12№66   /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.14 А/105 /2жил/

2015.08.14 А/188 /3жил/

10

Магнайтрейд ХХК

/УБ хот дахь/

2000 № 167

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

2007.01.17№024   /3жил/

2010.02.12№66 /1 жил/

2011.05.02 №213   /2жил/

2013.05.14А/105

2015.08.14 А/188 /3жил/

11

Магнайтрейд ХХК

/Дархан-Уул аймаг дахь/

2005 № 190

Дархан-Уул аймаг дахь

гаалийн газар

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

2007.01.17№024   /3жил/

2010.02.12№66   /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14 А/105

2015.08.14 А/188 /3 жил/

12

Магнайтрейд ХХК

/Говьсүмбэр аймаг дахь/

2018.01.09 А/09 /3жил/

Сайншанд дахь ГГ

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

13

НИК ХХК

/УБ хот дахь/

2005 № 80

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

2006 № 244

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14А/105

2015.08.14 А/188 /3жил/

14

НИК ХХК /Дархан-Уул аймаг дахь/

2018.06.19 А/122 /3жил/

Дархан-Уул аймаг дахь ГГ

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

15

НИК ХХК /Орхон аймаг дахь/

2018.06.19 А/122 /3жил/

Орхон аймаг дахь ГГ

16

НИК ХХК /Дорнод аймаг дахь/

2018.06.19 А/122 /3жил/

Дорнод аймаг дахь ГГ

17

НИК ХХК /Говьсүмбэр аймаг дахь/

2018.06.19 А/122 /3жил/

Сайншанд дахь ГГ

18

НИК ХХК /Увс аймаг дахь/

2018.06.19 А/122 /3жил/

Увс аймаг дахь ГГ

19

Алхана трейд ХХК

2018.06.19 А/123 /3жил/

Сайншанд дахь ГГ

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

20

Жаст-Ойл ХХК

2005 № 661

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 2жил/

2013.05.14 А/105

2015.08.14 А/188 /3жил/

21

Жаст-1 ХХК

2011.12.30 №687 /2жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2013.05.14 А/105

2015.08.14 А/188 /3жил/

22

Шунхлай групп

/УБ хот дахь/

2000 №265

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2003 №152

2004 № 173

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14 А/105

2015.08.14 А/188 /3жил/

23

Шунхлай групп ХХК

/Сайншанд дахь/

2017.04.11 А/75 /3 жилээр эрх олгов/

Сайншанд дахь ГГ

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

24

А-Жетлимитед

2003 № 467

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

2007.01.17 №024 /3жил/

2010.02.12 №66 /1 жил/

2011.05.02 №213 /2жил/

2013.05.14 А/105 /2жил/

2015 А/274 /3 жил/

2017.07.04 А/169 /төрөл өөрчлөв/

 

25

Вагнер ази тоног төхөөрөмж ХХК

2010.07.08№ 350 /2жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2012.09.18№А/164 /1жил/

2013.07.22А/161

2015.08.31 А/120 /3 жил/

26

Моносфарм трейд ХХК

2010.12.27 №676 /2жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2013.05.14 А105 /2жил/

2015.08.14 А/188 /3жил/

27

Мэргэван ХХК

2011.03.07№94 /1жил/

Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар

2012.03.20 А/42 /1жил/

2013.05.14А105

2015.08.14 А/188 /3жил/

28

Бодиз-Автомотив ХХК

2011.08.12№386

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

  2012.11.01-нийг хүртэлолгосон

2012.11.26 А/218 /1жил

2014.03.19 А/46 / 3жил /

2017.10.19 А/241 /3 жил/

29

Энержиресурс ХХК

2011.11.15 №557 /1жил/

Гашуунсухайт дахь гаалийн газар

2012.11.26 №А/218 /1жил/

2014.01.27 А/17 /2 жил/

2015.12.04 А/274 /3 жил/

30

Монспэд ХХК

2011.12.30 №688 /1 жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2012.11.26 А/219 /1жил/

2014.01.21 А/07 / 2 жил/

2016.03.02 А/53 /3 жил/

31

Техник Импорт ХК

2012.04.16 А/58 /1жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2013.08.01А/168 /2жил/

2016.03.02 А/53 /3 жил/

32

Техник Форум ХХК

2012.06.20 А/110 /1жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, хүнд машин механизм

2013.08.01А/168 /2жил/

2015.12.04 A/274 /3 жил/

33

Монгол Хьюндай Автомотив ХХК

2012.06.20 А/111 /1жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, суудлын автомашин

2013.07.22 А/161 /2жил/

2015.08.31 A/210 /3 жил/

2016.11.18 А/53 /талбай өөрчлөв/

34

Хаус Групп ХХК

2012.08.13 А/136 /2жил/

Сайншанддахьгаалийнгазар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2014.12.16 А/229 /3 жил/

2018.01.10 А/10 хүчингүй болов.

35

ТалынСувд ХХК

2012.12.18 А/239 /3 жил/

Дорнодаймагдахьгаалийнгазар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2016.05.16 А/162 /3 жил/

36

МонголЭкспресс ХХК

2012.12.18 А/238 /3жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

2014.03.19 А/46 /3 жил/

2016.07.18 А/265 /талбай багасгав./

2017.05.22 А/111 /3жил/

2017.07.04 А/168 /талбай нэмэгдүүлэв/

37

МоннисИнтернэшнл ХХК

/ӨмнөговьЦогтцэцийсум/

2012.12.18 А/241 /1 жил/

Гашуунсухайт ГГ

2014.01.27 А/17 /2 жил/

2017.04.05 А/60 /3 жил/

38

Э-трансложистик ХХК

2013.09.20А/193 /1жил/

Замын-Үүддэхгаалийнгазар

2014.10.20 A/189 /3 жил/

2017.12.07 А/274 /3 жил/

39

Арцат Овоо ХХК

2014.06.30 А/119

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

 

40

Алмоне ойл ХХК

2014.05.14 А/87 /1 жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, битум

41

МСМ групп ХХК

2015.01.12 А/06 /1 жил/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2016.04.20 А/128 /3 жил/

2017.02.09 A/18 /талбай нэмсэн/

42

Азифарм ХХК

2015.03.11 /1 жил эрх олгов/

Буянт-Ухаа дахь ГГ

2016.03.02   А/53 /3 жил сунгав/

43

Интердисижн ХХК

2015.08.31 А/125 /3 жил эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

44

ЭмПи ХХК

2015.08.31 А/125 /3 жил эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

45

Галбашанхынговь ХХК

2016.06.14 А/202 /1 жил эрх олгов/

Гашуунсухайт дахь ГГ

Хаалттай, хүнд тоног төхөөрөмж

46

Прогресстранс ХХК

2016.07.18 А/271 /1 жилийн эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

47

Евроконстракшн ХХК

2016.06.20 А/225 /1 жилийн эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар

Хаалттай, барилгын матераил

48

Петролеумпродакшн ХХК

2016.11.18 А/52 /1 жилийн эрх олгов/

Орхон аймаг дахь ГГ

2017.12.07 А/274 /3 жил/

49

Буянт-Ухаа дахь ачаа, шуудан үйлчилгээний цогцолбор /карго/

2017.04.11 А/73 /3 жил эрх олгов/

Буянт-Ухаа дахь ГГ

Хаалттай, хүнсний

50

Монголын Алт (МАК) ХХК

2017.04.11 А/74 /3 жилээр эрх олгов/

Сайншанд дахь ГГ

Хаалттай, хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмж

51

Арвин үндэс ХХК

2018.03.19 А/46 /3 жилээр эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, хүнсний бүтээгдэхүүн

52

Палома ХХК

2017.10.09 А/224 /3 жилээр эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Хаалттай, эмийн бүтээгдэхүүн

53

Бродерс юнион ХХК

2018.09.19 А/45 /3 жилээр эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Нээлттэй, төрөл бүрийн бараа

54

Глобал бридж ХХК

2015.02.11 А/21 /1жил эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

2017.02.09 А/20 /2 жил/

   

2018.06.19 А/120 /3 жил/

   

55

Зууннайман ойл ХХК

2018.05.14 А/85 /3жил/

Сайншанд дахь ГГ

Хаалттай, газрын тосны бүтээгдэхүүн

56

Бридж ХХК

2015.01.12 A/06 /1 жил эрх олгов/

Улаанбаатар хот дахь

гаалийн газар

Суудлын автомашин, түүний болон хүнд машин механизмын дугуй