mn GB
Mobile menu

"Гаалийн Итгэмжлэгдсэн Тээвэрлэгч"-ийн эрх авахад бүрдүүлэх материалын тухай

Энэхүү тушаалыг Монгол Улсын ХЗДХЯам хянаж,
Улсын бүртгэлд 2009 оны 09-р сарын 28-ны
өдрийн 3076 дугаарт бүртгэжээ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж хуулж авна уу.

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ

Энэхүү зөвлөмжийг тээврийн хэрэгсэлтэйгээ Монгол Улсад аялахаар ирж буй гадаадын иргэд болон гадаад улс оронд удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэдэд зориулав.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ

Анхаарах зүйлс

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл нь:

“Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл” гэдэгт дараахь зүйлийг ойлгоно:

-аяллын хугацаанд зорчигчийн хувийн хэрэглээнд шаардагдах эд зүйл;
-зорчигчийн хувийн хэрэглээний эм;
-хууль тогтоомжид заасан тоо хэмжээ, үнийн дүнд багтаж буй гаалийн болон бусад татваргүйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх эд зүйл.

Дэлгэрэнгүй: Анхаарах зүйлс