mn GB
Mobile menu

САНАЛ ӨГӨХ

Журмын нэр Вебсайтад байршуулсан өдөр Санал авч дуусах өдөр Татах
1 Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын төсөл 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Татах
2 Харьяа байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай тушаалын төсөл 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр 2018 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Татах
3 Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр Татах
4 Хураагдсан болон улсын орлого болгосон барааг бүртгэх, борлуулах, шилжүүлэх, устгах журам 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах
5 Барааг хилийн чанадад боловсруулах горим хэрэгжүүлэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах
6 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулах горимыг хэрэгжүүлэх журам өөрчлөлт оруулах тухай 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах
7 Хилийн чанадад гаргах түүхий болон дулааны аргаар боловсруулсан махны гаалийн бүрдүүлэлтийг зөвхөн гүний гаалийн байгууллагад хийж, гаалийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тээвэрлэгчээр тээвэрлүүлэн хилийн гаалийн байгууллагын хяналтад илгээж байх тухай 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах
8 Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах
9 Татваргүй барааны дэлгүүрийн сонгон шалгаруулалт явуулах, зөвшөөрөл олгох  журам 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 2019 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдөр Татах