mn GB
Mobile menu

САНАЛ ӨГӨХ

Журмын нэр Вебсайтад байршуулсан өдөр Санал авч дуусах өдөр Татах
1 Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журмын төсөл 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Татах
2 Харьяа байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай тушаалын төсөл 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр 2018 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Татах
2 Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам 2018 оны 11 дүгаар сарын 19-ны өдөр 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр Татах